Maturita

Organizace maturitní zkoušky
na Dvořákově gymnáziu a SOŠE v Kralupech nad Vltavou ve školním roce 2019/2020

informace MŠMT:

http://dgkralupy.cz/aktualne/informace-msmt-k-prijimacimu-rizeni-a-maturitnim-zkouskam/

Východiska skladby a organizace maturitní zkoušky na Dvořákově gymnáziu a SOŠE v Kralupech nad Vltavou

 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 
 2. Vyhláška MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání maturitní zkouškou ve středních školách ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky č. 273/2011 Sb. a 371/2012 Sb. a vyhlášky č. 173/2014 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., č 311/2016 Sb., č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 232/2018 Sb.
 3. Rámcové vzdělávací plány pro gymnázia a SOŠE 
 4. Učební plány Dvořákova gymnázia a SOŠE v Kralupech nad Vltavou 
 5. Profil absolventa Dvořákova gymnázia a SOŠE v Kralupech nad Vltavou 
 6. Studijní program a profilace školy, priority školy

Společná část maturitní zkoušky

Společnou část připravují a organizačně zajišťují Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV) a Dvořákovo gymnázium a SOŠE v Kralupech nad Vltavou. CZVV vytváří kromě jiného zadání didaktických testů, zadání písemných zkoušek a strukturu pracovních listů. Škola kromě jiného připravuje jednu z částí pracovních listů pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a pro zkoušku z jazyka cizího. Škola též připravuje tzv. kánon literárních děl. Opravu testů písemné práce z anglického jazyka zajišťuje CZVV, hodnocení písemné práce z českého jazyka zajišťuje také CZVV. 

Ve společné části maturitní zkoušky koná žák zkoušky ze dvou povinných předmětů a může volit max. dvě nepovinné zkoušky z nabídky cizí jazyk a matematika. Každý žák skládá zkoušku z českého jazyka. Pro druhou zkoušku si volí cizí jazyk nebo matematiku. 

 1. Český jazyk a literatura - zkouška se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky 
 2. Cizí jazyk - zkouška se skládá z didaktického testu s poslechovou částí, písemné práce a ústní zkoušky 

nebo 

Matematika - zkouška se koná formou didaktického testu. 

Profilová část maturitní zkoušky

Profilovou část maturitní zkoušky organizačně zajišťuje škola. Profilová část se skládá ze dvou povinných zkoušek na gymnáziu, ze tří na SOŠE a maximálně dvou zkoušek nepovinných.

Nabídka pro předměty profilové části maturitní zkoušky na gymnáziu

 1. Český jazyk a literatura
 2. Cizí jazyk
  • Anglický jazyk
  • Německý jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Ruský jazyk
 3. Základy společenských věd
 4. Dějepis
 5. Zeměpis
 6. Matematika
 7. Fyzika
 8. Chemie
 9. Biologie
 10. Informatika a výpočetní technika

Nabídka pro předměty profilové části maturitní zkoušky na SOŠE:

 1. Ekonomika
 2. Účetnictví
 3. Praktická zkouška

Zkouška se v profilové části koná ústní formou.

Zadání si žák losuje z nabídky 20 – 30 témat. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut. 

Při přihlašování se žák musí řídit těmito podmínkami: 

V profilové části maturity si může žák vybrat jen ty předměty, ze kterých nematuroval ve společné části maturitní zkoušky. 

Pokud si žák gymnázia nezvolí ve společné části MZ zkoušku z cizího jazyka, musí si cizí jazyk zvolit jako jeden z předmětů profilové části. 

Praktická zkouška trvá 240 minut čistého času. 

Nabídka nepovinných předmětů profilové části gymnázia a SOŠE

 1. Český jazyk a literatura
 2. Cizí jazyk
  • Anglický jazyk
  • Německý jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Ruský jazyk
 3. Základy společenských věd
 4. Dějepis
 5. Zeměpis
 6. Matematika
 7. Fyzika
 8. Chemie
 9. Biologie
 10. Informatika a výpočetní technika

Zkoušku z nepovinného předmětu žáci konají ústně. Zadání si žák losuje z nabídky 20–30 témat. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut. 

Uchazeč se může přihlásit ke zkoušce Matematika + vyplněním elektronické přihlášky prostřednictvím portálu Centra na webové adrese http://vpz.cermat.cz v období od 2. 1. 2020 do 15. 1. 2020. 

 

Termín

Akce

22. 5. 2020

praktická zkouška na OA

nekoná se

písemné práce společné části MZ

1. 6. 2020 – 3. 6. 2020

písemné části zkoušek společné části dle jednotného testovacího schématu

10. 6. 2020 – 16. 6. 2020

ústní zkoušky společné části a ústní zkoušky profilové části

Veškeré další informace, včetně kritérií hodnocení zkoušek najdete

na https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2019 maturitní model školní rok 2019/2020

https://maturita.cermat.cz/menu/pravni-predpisy   vyhláška a školský zákon

web MŠMT:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

Přílohy