Maturita

Organizace maturitní zkoušky
na Dvořákově gymnáziu a SOŠE v Kralupech nad Vltavou ve školním roce 2021/2022

Východiska skladby a organizace maturitní zkoušky na Dvořákově gymnáziu a SOŠE v Kralupech nad Vltavou 

1. Zákon č. 284/2020 Sb., kterým byl novelizován školský zákona č. 561/2004 Sb.

2. Vyhláška č. 405/2020 Sb., která novelizovala:

a) vyhlášku č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tzv. maturitní vyhlášku)

b) vyhlášku č. 3//2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělání, ve znění pozdějších předpisů – příloha č. 5 obsahující vzory vysvědčení o MZ

Upraveny byly i příslušné kapitoly o profilové části MZ v RVP oborů vzdělávání s maturitní zkouškou (opatření ministra).

3. Rámcové vzdělávací plány pro gymnázia a SOŠE

4. Učební plány Dvořákova gymnázia a SOŠE v Kralupech nad Vltavou

5. Profil absolventa Dvořákova gymnázia a SOŠE v Kralupech nad Vltavou

6. Studijní program a profilace školy, priority školy

 

Maturitní zkouška pro osmileté všeobecné gymnázium 79-41-K/81 a pro čtyřleté všeobecné gymnázium79-41-K/41

 

Společná (státní) část MZ

Profilové (školní) část MZ

dvě povinné zkoušky – konané formou didaktického testu (DT):

1. český jazyk a literatura

2. cizí jazyk ( který je ve škole vyučován) nebo

matematika

jedna až dvě povinné zkoušky:

1. český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška

2. cizí jazyk - písemná práce a ústní zkouška (pouze v případě, že žák z něj konal DT)

další dvě povinné zkoušky z předmětů podle nabídky ředitele školy.

maximálně dvě nepovinné zkoušky – konané formou didaktického testu (DT) volí žák z této nabídky:

  • cizí jazyk
  • matematika
  • matematika rozšiřující (dříve Ma+)

maximálně dvě nepovinné zkoušky

(z předmětů, z nichž žák nekonal povinnou zkoušku)


Ředitel školy v souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, určuje tuto nabídku předmětů pro další povinné zkoušky profilové části MZ pro jarní a podzimní zkušební období 2022, z nichž si žák dvě volí:

Předmět

Forma zkoušky

anglický jazyk*

písemná práce a ústní zkouška

španělský jazyk*

písemná práce a ústní zkouška

německý jazyk*

písemná práce a ústní zkouška

ruský jazyk*

písemná práce a ústní zkouška

francouzský jazyk*

písemná práce a ústní zkouška

základy společenských věd

ústní zkouška

dějepis

ústní zkouška

zeměpis

ústní zkouška

matematika

 ústní zkouška

fyzika

ústní zkouška

chemie

ústní zkouška

biologie

ústní zkouška

informatika a výpočetní technika

ústní zkouška

 

Zkouška v profilové části konaná ústní formou - zadání si žák losuje z nabídky 20–30 témat. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut.

Při přihlašování se žák musí řídit těmito podmínkami:

*Pokud si žák zvolil ve společné části MZ didaktický test z matematiky, musí si cizí jazyk zvolit jako jeden z předmětů profilové části.

Pokud si žák zvolí ve společné části DT z matematiky, nemůže se přihlásit ke zkoušce z matematiky v profilové části.

Zkoušku z nepovinného předmětu žáci konají ústně. Zadání si žák losuje z nabídky 20–30 témat. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut.

Jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka může v souladu s §81 odst. 7 školského zákona a §19a vyhlášky č.177/2009 Sb. na základě žádosti žák nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem na úrovni B2 nebo vyšší podle SERR.

Žák podá žádost a doloží jazykový certifikát nejpozději do 31. 3. 2022

 

Termín

Akce

2. 5. 2022 – 5. 5. 2022

didaktické testy společné části dle jednotného testovacího schématu

16. 5. 2022 – 20. 5. 2022

ústní zkoušky profilové části

bude upřesněno

písemná zkoušky profilové části z českého jazyka

bude upřesněno

písemná zkoušky profilové části z anglického jazyka

bude upřesněno

písemná zkoušky profilové části z 2. cizího jazyka

 

Další informace naleznete na https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

Nová maturitní vyhláška na https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

 

MZ ve školním roce 2021/2022 – příklad skladby předmětů obecně

Příklad

Společná část

Profilová část

1

ČJL

AJ

ČJL

AJ

Předmět 3

Předmět 4

2

ČJL

NJ

ČJL

NJ

Předmět 3

Předmět 4

3

ČJL

RJ

ČJL

RJ

Předmět 3

Předmět 4

4

ČJL

MA

ČJL

Cj

Předmět 3

 

 

 

 Předměty profilové části maturitní zkoušky na SOŠE: 

  1. Ekonomika 
  2. Účetnictví 
  3. Praktická zkouška 

 

Zkouška v profilové části konaná ústní formou - zadání si žák losuje z nabídky 20 – 30 témat. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut. 

Praktická zkouška trvá 240 minut čistého času. 

Jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka může v souladu s §81 odst. 7 školského zákona a §19a vyhlášky č.177/2009 Sb. na základě žádosti žák nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem na úrovni B2 nebo vyšší podle SERR.

Žák podá žádost a doloží jazykový certifikát nejpozději do 31. 3. 2022

 

Zkoušku z nepovinného předmětu žáci konají ústně. Zadání si žák losuje z nabídky 20 – 30 témat. Zkouška trvá 15 minut a příprava na ni také 15 minut. 

 

 

 

Termín

Akce

5. 4. 2022

praktická zkouška na OA

2. 5. 2022 – 5. 5. 2022

didaktické testy společné části dle jednotného testovacího schématu

16. 5. 2022 – 20. 5. 2022

ústní zkoušky profilové části

bude upřesněno

písemná zkoušky profilové části z českého jazyka

bude upřesněno

písemná zkoušky profilové části z anglického jazyka

bude upřesněno

písemná zkoušky profilové části z 2. cizího jazyka

Matematika+ je didaktický test – hlásí se na ni žák přes VPŽ.

Veškeré další informace, včetně kritérií hodnocení zkoušek najdete na www.novamaturita.cz – po zveřejnění platných zákonů.

 

Informace k aplikace na procvičování didaktických testů najdete také v příloze Aplikace do mobilu.pdf 

QR kody

 

Přílohy