Výuka angličtiny

Výuka

Anglické oddělení si klade za cíl nejen žáky co nejlépe připravit ve všech dílčích jazykových dovednostech, ale usiluje i o rozvoj klíčových kompetencí, jako je vyjadřování, kritické myšlení a spolupráce tak, aby studenti snadno obstáli během dalšího studia a na trhu práce.

Vstupní jazyková úroveň nově přijímaných žáků se zjišťuje rozřazovacím testem ještě před zahájením výuky v primě a 1. ročníku. Jelikož se vstupní úroveň často velmi liší a abychom se mohli cíleně věnovat potřebám studentů, dělíme výuku na dvě úrovně AJ:

  • Mírně pokročilí (skupina AJ2) – žáci se vstupní znalostí na jazykové úrovni A1-A2 dle Společného evropského referenčního rámce postupují k cílové úrovni B1(+).
  • Středně pokročilí (skupina AJ1) směřují od vstupní úrovně A2+ v rámci výuky angličtiny k cílové úrovni B2-B2(+).

Základní dotace předmětu je posílena o jednu hodinu ve 2. a 4. ročníku. Ve 3. a 4. ročníku se žáci mohou věnovat angličtině i nad rámec běžné výuky výběrem jednoho či více z volitelných anglických seminářů.

Semináře

Ve 3. a 4. ročníku mají žáci možnost individuálně navýšit stanovený počet hodin angličtiny o další 2 hodiny, a to výběrem z aktuální nabídky volitelných anglických seminářů. Téměř pravidelně jsou vypisovány semináře anglické konverzace, semináře rozvíjející jazykové dovednosti na úrovních intermediate – advanced, semináře komplexní přípravy k maturitní zkoušce, semináře přípravy na mezinárodní zkoušky FCE, CAE, případně semináře se zaměřením na literaturu, globální témata či jiné oblasti.

Certifikáty

Jelikož jsou jazykové znalosti vítanou hodnotou v dalším studiu a mezi zaměstnavateli, snažíme se vést studenty k tomu, aby složili cambridgeskou zkoušku z anglického jazyka, a získali tak mezinárodně uznávaný certifikát s dlouhodobou platností. Studenty připravujeme formou volitelných seminářů ve třetím ročníku zejména na tyto zkoušky:

  • B2 First (dříive First Certificate in English -– FCE) – na úrovni B2
  • C1 Advanced (dříve Certificate in Advanced English – CAE) – na úrovni C1

Mezi našimi studenty jsou i tací, kteří složili C2 Proficiency (Certificate of Proficiency in English Cambridge English Proficiency – CPE) – na úrovni C2.

Dvořákovo gymnázium uznává jazykový certifikát na úrovni B2 a vyšší jako náhradu za ústní část státní maturitní zkoušky z anglického jazyka.

Počet studentů s úspěšně vykonanými cambridgeskými zkouškami

Rok Počet studentů celkem FCE FCE - úroveň C1 CAE CAE - úroveň C2 CPE
2018 10 2 - 8 1 -
2019 9 4 - 4 - 1
2020 11 5 - 6 1 -
2021 26 9 4 17 7 -
2022 31 14 6 17 3 -

Maturita

Angličtina často bývá předmět, ze kterého studenti skládají maturitní zkoušku. Skládají ji buď formou společné (státní), a profilové (školní) maturity.

Ve společné části maturitní zkoušky koná žák zkoušky ze dvou povinných předmětů. Každý žák skládá zkoušku z českého jazyka. Pro druhou zkoušku si volí cizí jazyk, nebo matematiku. Pokud je volbou společné (státní) maturity studenta angličtina, zkouška sestává z didaktického testu s poslechovou částí, písemné práce a ústní zkoušky. Příprava zadání a hodnocení didaktického testu jsou v kompetenci CERMATu. Příprava zadání a hodnocení písemné práce a ústní zkoušky jsou v kompetenci školy.

Školní (profilová) maturitní zkouška z anglického jazyka se skládá z písemné práce a ústní zkoušky. Příprava zadání a hodnocení písemné práce a ústní zkoušky jsou v kompetenci školy.

Tematické okruhy pro státní ústní maturitu z anglického jazyka pro gymnázium podobně jako strukturu školní maturitní zkoušky najdete v příloze.

Kroužky

Dvořákovo gymnázium nabízí studentům se zájmem o další vzdělávání kroužky a zájmové kluby. Bývají mezi nimi i kroužky zaměřené na prohloubení znalosti cizího jazyka. Kroužky, které fungují pod záštitou Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s., se otevírají dle potřeb a zájmu žáků většinou na začátku školního roku. Ve školním roce 2022/2023 probíhá na škole konverzační kroužek s rodilým mluvčím pro studenty nižšího gymnázia.

Anglická knihovna

Čtení nás baví a rádi bychom dosáhli toho, aby bavilo i naše studenty. Čteme s nimi v hodinách angličtiny již od primy a k četbě se vracíme i ve vyšších ročnících. Věříme, že četba přispívá k osvojení cizího jazyka. Anglické a americké literatuře jsou vyhrazeny mimo jiné i čtyři maturitní otázky z angličtiny. Abychom mohli četbu lépe rozvíjet, založili jsme v roce 2018 anglickou knihovnu.

Školní anglická knihovna nabízí studentům k vypůjčení na 140 titulů zjednodušené četby a 382 titulů v originálu. Exempláře zjednodušené četby jsou k dispozici v jazykových úrovních A1-C1. Mezi originály najdete tituly světové literatury, fantasy, detektivní romány i literaturu faktu. Knihovnu nám zdobí díla moderních světových bestsellerů a klasiků, jako je téměř kompletní série Harryho Pottera, díla od Johna Irvinga či Haruki Murakamiho. Katalog knih najdete v příloze.

Budeme rádi, když naše anglická knihovna nadále poroste. S radostí přijmeme knižní dary.

Exkurze a debaty

Jsme přesvědčeni, že studenti se učí nejen v tradičních hodinách, ale i mimo ně, ať už je třeba tráví na školní zahradě nebo v terénu. Klasickou výuku angličtiny se snažíme doplnit a zpestřit o exkurze, projekty a debaty. Navštěvujeme divadelní a filmová představení, do školy si zveme odborníky na reálie či odborná témata a se studenty jezdíme i za kralupská humna. Naše projektová výuka v uplynulém školním roce zahrnovala například:

  • Řetězové provázení v AJ na zámku Nelahozeves a v ghettu Terezín
  • Posezení nad čajem a anglickou a britskou literaturou v Praze
  • Osudové osmičky - projekt k moderní historii

Věříme, že průvocem ve vzdělání nemusíme být studentům pouze my učitelé, ale i lidé z praxe. Proto uvítáme jakékoli podněty z řad rodičů a přátel školy na besedy, přednášky či projekty v anglickém jazyce.

Soutěže

Těší nás, když naši studenti mohou předvést své jazykové dovednosti v meziškolních přehlídkách a soutěžích. Věříme, že na nich mohou získat inspiraci, sebevědomí a srovnání s ostatními. Pravidelně s nimi navštěvujeme a motivujeme je k účasti v těchto soutěžích:

  • National Literary Award for Young Writers
  • Okresní Olympiáda v AJ
  • Soutěž E. A. Poe´s Raven - recitace, sólový zpěv, drama v AJ

Pravidelně organizujeme i vlastní soutěže, jako je například soutěž v kreativním psaní volně inspirovaná Halloweenem.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu - DofE

Ačkoli program Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) nesouvisí přímo s angličtinou, je úzce provázaný se Spojeným královstvím, konkrétně s královskou rodinou, která ho založila a již 25 mezinárodně podporuje. Prostřednictvím DofE se můžete naučit nový sport nebo v něm dosáhnout lepších výsledků, zdokonalit své dovednosti či znalosti, pomoct svému okolí dobrovolnickou činností a vypravit se s přáteli na dobrodružnou výpravu. Sen i cestu, kterou ho chcete dosáhnout, si stanovujete sami. K ruce vám přitom jsou průvodci z řad pedagogů naší školy, která slouží od roku 2018 jako místní centrum DofE pro Kralupy a okolí.

Přílohy