Knihovna

Milí studenti,
podařilo se nám dokončit modernizaci knihovny. Od středy 4. 4. 2018 si můžete půjčovat knihy z klidu domova  

 • v případě zájmu se tedy registrujte zde: http://knihovna-dg.azurewebsites.net/
 • prosím: vše si prohlédněte a „proklikejte", TJ. PŮJČENÍ, REZERVACI, INSTRUKCE... ATD.
 • pročtěte si VÝPŮJČNÍ ŘÁD!!!!! A také co je malou podmínkou k tomu stát se čtenářem knihovny...
 • každý týden Vám přijde upozornění na to, že je třeba knihu vrátit 
 • pokud bude kniha „volná", objeví se Vám na úvodní stránce zelená značka, pokud bude obsazena - červená
 • při jakýchkoli nejasnostech, či budete-li mít kdokoli jakoukoli připomínku, postřeh (co by se dalo zlepšit, změnit....), pište správkyni knihovny - lulkova@dgkralupy.eu - nebo na knihovna@dgkralupy.eu
 • půjčovní doba je uvedena na webu školy (umístěna i na nástěnkách po budově školy)

Děkuji a přeji příjemné zážitky s novou školní knihovnou

Marie Lulková

  7.45 - 7.55 9.40 - 9.55 ODPOLEDNE
PO Magdalena Lainová Maxim Pospíšil  
ÚT Martina Kálalová  Veronika Elznicová Maxim Pospíšil 15.00 - 16.00
ST Anna Štětková Anna Štětková  
ČT Maxim Pospíšil Veronika Elznicová  
Magdalena Lainová Lenka Kohoutová Veronika Elznicová/Marie Měkotová 13.00 - 14.00

ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY

Student se stává čtenářem knihovny: 
a) po registraci na příslušné webové adrese 
b) po přinesení vytištěného Řádu knihovny, který bude podepsán studentem 
i jedním z jeho zákonných zástupců a předán knihovníkovi
(stáhnutí formuláře: www.dgkralupy.cz - Studium - Ke stažení)

 • Kniha je majetkem školy. Uživatel ji nesmí půjčovat dalším osobám, poškozovat ji a je povinen svazek vrátit ve stavu, v jakém jej převzal. Před převzetím výpůjčky by si měl proto uživatel knihu prohlédnout a případné zjištěné závady nahlásit knihovníkovi.
 • Knihu je možné si půjčovat ve stanovených výpůjčních hodinách.
  (viz: web školy Knihovna, nástěnky v budově školy, dveře - knihovna)
 • Výpůjční lhůta je 1 kalendářní měsíc.
 • Výpůjční lhůtu je možné vždy prodloužit o jeden měsíc, požádá-li o to čtenář před ukončením výpůjční lhůty a nežádá-li o dílo čtenář další.
 • Pokud bude mít student při půjčování si knihy jakýkoli problém, obrátí se na svého knihovníka - viz web školy Knihovna.
 • Pokud uživatel nevrátí vypůjčenou knihu ve stanovené lhůtě, bude upomínán knihovníky - a pokud ani tehdy knihu nevrátí, je povinen uhradit poplatek z prodlení (za každý započatý týden po termínu, do kterého měla být kniha vrácena = 5 Kč). Tento poplatek bude majetkem knihovny a bude sloužit k zakoupení nových knih apod.
 • Pokud student knihu poškodí, ztratí - bude na něm požadována náhrada: finanční náhrada není možná, je nutno zakoupit titul stejný, nebo doporučený, tj. na základě konzultace se správkyní knihovny - tj. s Marií Lulkovou, či s jejími zástupkyněmi Vlastou Honickou, či Vandou Láchovou.
 • Při opakovaných prohřešcích (nedodržení výpůjční doby, ztráta knihy, vrácení poškozené knihy) nebude studentovi dovoleno služeb školní knihovny využívat.
 • Knihy je možné si půjčit i na prázdniny, ale v prvním zářijovém týdnu je nutné svazky vrátit.
Marie Lulková
správkyně knihovny

Knihovníci a jejich třídy

Marie Měkotová - 1.G, 1.A
Martina Kálalová - 2.G, 1.B
Maxim Pospíšil - 3.G, 2.A
Anna Štětková - 4.G, 2.B
Veronika Elznicová - 5.G, 3.A
Lenka Kohoutová - 6.G, 3.B
Magdalena Lainová - 7.G, 4.A, 2.A
Natálie Lišková - 8.G, 4.B

KODEX KNIHOVNÍKA

Knihovník/knihovnice svým podpisem potvrzuje, že bere na vědomí tyto skutečnosti:

 • bude dodržovat časové intervaly služeb, které si určil/a 
 • bude kontrolovat stav půjčované a vrácené knihy
 • pokud kniha bude poškozena, domluví se na řešení situace se správkyní knihovny
 • klíč do knihovny bude k dispozici u paní Měkotové, nebo pana Hejla (školníci) - po skončení své služby knihovnu uzamkne a klíč opět odevzdá paní Měkotové, nebo panu Hejlovi 
 • během knihovnické služby není na PC povolena jakákoli jiná činnost než ta, která souvisí s prací knihovníka/knihovnice
 • v síti je povoleno pracovat pouze pod svým jménem a heslem 
 • (Je zakázána jakákoli forma půjčování, sdílení účtů více osobami. Uživatel je plně zodpovědný za veškeré aktivity, které budou pod jeho jménem provedeny. Proto je každý povinen svůj uživatelský účet chránit heslem a toto heslo udržovat v tajnosti.) 
 • po ukončení práce v knihovně se každý knihovník musí odhlásit a vypnout počítač
 • knihovník nesmí na počítači pracovat bez vědomí správkyně knihovny
 • při zjištěné závadě, jakékoli nejasnosti, při potížích je třeba se neprodleně obrátit na správkyni knihovny, či vyučujícího VT

Přestupky proti těmto pravidlům mohou vést ke zrušení funkce knihovníka a k zamezení přístupu do knihovny. Porušení těchto pravidel bude trestáno dle školního řádu.

Kontakt

Telefon: 315 617 836
Kabinet: český jazyk, přízemí vlevo
E-mail: lulkova@dgkralupy.cz

Přílohy