Společnost pro rozvoj DG, o.p.s.

Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s. byla založena 27. srpna 2002 s následujícími hlavními cíli:

Za prvé chceme podpořit zejména finančními prostředky Dvořákovo gymnázium a Střední odbornou školu ekonomickou, a to hlavně v těch oblastech, kde běžné rozpočtové prostředky nestačí. Hlavními zdroji financování jsou: dobrovolné dary a příspěvky od kralupských firem, občanů, rodičů, absolventů a dalších příznivců školy, základní vklad ve výši 100.000 Kč, granty a dotace od státních a soukromých fondů, doplňková hospodářská činnost.
O aktuální finanční částce na účtu Společnosti a stejně tak o jejím hospodaření se můžete informovat na adrese školy. Každým dnem se částka na účtu Společnosti zvyšuje tak, jak rodiče, absolventi, kralupské firmy a další přátelé školy přispívají na obnovu a rozvoj Dvořákova gymnázia a Střední odborné školy ekonomické.

Za druhé chce Společnost Dvořákovu gymnáziu pomoci organizovat veřejný a mimoškolní život. Cílem je, aby se škola stále více zapojovala do kulturního a sportovního dění města a postupně se stala i jakýmsi neformálním kulturním, společenským a sportovním centrem.

Třetím cílem Společnosti je povzbuzovat život v samotné škole. Mnoho akcí bylo v minulosti obtížné uskutečnit pod hlavničkou státní školy. Vznikem naší obecně prospěšné společnosti tyto formální a administrativní bariéry padají. Naopak se budeme snažit maximálně vycházet studentům a jejich učitelům v jejich školních i mimoškolních aktivitách vstříc.

Kontakt 

Mgr. Filip Volák
ops@dgkralupy.eu
mobil. 724 170 577

Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s. 
IČO: 26746239
Dvořákovo nám. 800
Kralupy nad Vltavou
278 01

číslo účtu: číslo 101010101, kód banky 5500 (Reiffeisen Bank)

Aktivity společnosti

Společnost podporuje především "běžné" aktivity a akce studentů a učitelů - jedná se např. provoz tzv. Zájmových klubů, o cestovné na soutěže a olympiády, nákup odměn a cen pro úspěšné studenty, výrobu triček pro nové studenty DG a SOŠE, podporu při materiálním vybavení školy atp.

Společnost je hlavním organizátorem hudebního festivalu Lednový Underground, má za sebou organizaci již pěti ročníků této kulturní akce, která se stala výrazným obohacením kulturního života v kralupském regionu v zimním období. Poslední, 6. ročník Kralupského festivalu LU se uskutečnil podruhé po dobu dvou dnů (11. - 12. 1. 2008), zahrnoval 18 koncertů hudebních skupin rozmanitých žánrů, které proběhly na 3 scénách; součástí doprovodného programu byly projekce hudebních filmů v Kině Vltava. Finanční výtěžky z Lednového Undergroundu jsou investovány ve prospěch DG a SOŠE (např. na rekonstrukci knihovny, podporu provozu Zájmových klubů atp.), program je koncipován multižánrově a získal si značnou pozornost nejen u kralupské veřejnosti i mediální ohlas (včetně České televize a Českého Rozhlasu). Vše o festivale najdete na www.kralupy.cz/lu.

SPRDG, o.p.s. se podařilo získat grant od Nadace Rozvoje Občanské Společnosti na podporu volnočasových aktivit a založení klubu při škole pod názvem DoGa. Tento klub je členem mezinárodní sítě klubů při školách v rámci programu Klub-NET, účastní se národních a mezinárodních seminářů a projektů, pořádá různé zájmové aktivity, členové klubu se výrazně podíleli na vybudování a zařízení nové klubové místnosti v suterénu školy. Vše o klubu na www.doga.wz.cz, přehled volnočasových aktivit na stránkách školy.

Hospodaření a právní postavení společnosti

Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s. byla založena 27. srpna 2002. Jedná se o obecně prospěšnou společnost (o.p.s.) založenou podle zákona 248/95 Sb. o obecně prospěšných společnostech, jejíž majetek bude plně využit k obnově a rozvoji Dvořákova gymnázia a Střední odborné školy ekonomické. Majetek je tvořen z následujících zdrojů: Vklad zakladatele ve výši 100.000 Kč, přijaté dary a dědictví, fondy tvořené zejména ze zisku z výdělečné činnosti a dotace . Veškeré zdroje (včetně vkladu zakladatele) budou v plné výši použity na podporu Dvořákova gymnázia a Střední odborné školy ekonomické.

Zakladatel Společnosti: 
Jan Kala - spoluzakladatel a do roku 2000 ředitel a předseda představenstva Expandia Banky. Dnes vedle obecně prospěšné činnosti realizuje projekt škola za školou umožňující efektivnější a zábavnější formu učení (www.zaskolou.cz).

Správní a dozorčí rada SPRDG, o.p.s. (od roku 2009)

Správní rada: 
JUDr. Ivana Šlehoferová - předseda
Ing. Petr Závodský
Ing. Ivan Procházka
Ing. Tomáš Hurtík
Mgr. René Keller
Ing. Otta Pacholík

Dozorčí rada:
Mgr. Zdeněk Kloz - předseda
Ing. Luboš Černý
Ing. Petra Cingrová
 

Ředitel společnosti:
Mgr. Filip Volák - pedagog a koordinátor volnočasových aktivit na DG a SOŠE

Poděkování

Děkujeme všem, kteří přispěli a přispívají na obnovu a rozvoj Dvořákova gymnázia a Střední odborné školy ekonomické jakoukoli finanční částkou.

Dále děkujeme všem, kteří pomohli zejména po povodni v roce 2002 (i v následujícím roce 2003) - děkujeme proto dobrovolníkům z České Lípy, z Kralup nad Vltavou, studentům a učitelům, panu Dvořákovi a jeho zaměstnancům, vojákům ze Slaného za pomoc v prvních dnech po povodních zejména při vyklízení a čištění prostor školy a při odsekávání omítky. JUDr. Ivaně Šlehoferové, advokátce v Kralupech nad Vltavou za bezplatné zpracování kompletní právní agendy spojené se založením Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia, Pavlovi Keilovi a firmě GSL za bezplatné zpracování a administraci původních internetových stránek, Kaučuku a.s. za opravu a rekonstrukci výměníkové stanice, firmě Montako a paní Salačové za zapůjčení bouracích kladiv, Městskému úřadu v Kralupech nad Vltavou za zapůjčení vysoušečů, firmě Kralupol za plyn do vysoušečů, architektce Květě Berkové za rychlé zahájení projektových prací na rekonstrukci suterénu, panu Giovanionimu za elektrikářské práce, J. a V. Novákovým za elektrikářské práce, panu Jandovi za odvoz suti, panu Čejkovi a jeho firmě za zednické práce, zkrátka všem, co pomohli po povodních v roce 2002 a pomáhají i v současné době.

Poděkování patří všem partnerům hudebního festivalu LU, zvláště pak panu Vlastimilu Kašparovi, Městu Kralupy nad Vltavou; společnostem: UNILEVER ČR s.r.o., ČESKÁ RAFINÉRSKÁ a.s., Nowaco a.s., Optaglio s.r.o., Canon s.r.o. a dalším (aktuální podporovatelé festivalu viz www.kralupy.cz/lu).

SPRDG, o.p.s. děkuje velice také všem rodičům studentů za pravidelné příspěvky i jednorázové finanční dary.

Společnost pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s. touto děkuje městu Kralupy nad Vltavou za vstřícnou spolupráci a finanční podporu ve výši 45 tis. Kč v rámci grantových schémat, díky které se v roce 2009 uskutečnil projekt "Otevřených volnočasových klubů" při Dvořákově gymnáziu a SOŠE v Kralupech nad Vltavou. 
Stejně tak patří městu Kralupy nad Vltavou velký dík za podporu realizace 7. a 8. ročníku festivalu LEDNOVÝ UNDERGROUND - hudba napříč žánry (2009, 2010).

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM ZA PODPORU

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická a dále také Společnost pro rozvoj DG o.p.s. děkuje za finanční a věcnou podporu ve školním roce 2009/2010:

MĚSTU KRALUPY NAD VLTAVOU; společnostem: SYNTHOS, a.s., UNILEVER ČR, spol. s.r.o., OPTAGLIO, s.r.o, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., NOWACO ČR, s.r.o., MONTAKO, s.r.o., AL-NAMURA, s.r.o., VICTOR, s.r.o, HECKL, s.r.o., K-PROTOS, a.s., a všem rodičům našich studentů a studentek za jejich příspěvek na účet naší obecně prospěšné společnosti.

Za pomoc různého charakteru patří dík také:
Občanskému sdružení Život Dětem, panu Zbyňku Krátkému a jeho Videostudiu, Pavlu Keilovi, ing. Tomáši Hurtíkovi Ing. Marku Czechmanovi, Mgr. Petře Klozové, Mgr. Pavlíně Ballkové, Mgr. Vandě Láchové, Romanu Žičařovi, MUDr. Dušanu Randákovi, Liboru Tomsovi, divadelnímu souboru Scéna, mediálním partnerům festivalu 8. ročníku festivalu LU, Martinu Odvodymu a KaSS Vltava

Za řízení a činnost ve správní a dozorčí radě Společnosti pro rozvoj DG, o.p.s.
JUDr. Ivaně Šlehoferové, Ing. Ottu Pacholíkovi, panu Luboši Černému, Ing. Tomáši Hurtíkovi, Ing. Petru Závodskému, Mgr. Zdeňku Klozovi, Ing. Petře Cingrové, Mgr. René Kellerovi, Ing. Ivanu Procházkovi a za řízení společnosti Janu Kalovi a Mgr. Filipu Volákovi

Členkám a členům Školské rady DG a SOŠE, jmenovitě:
MUDr. Janu Flídrovi, Martině Kučerové, Tomáši Auerovi, Mgr. Jaroslavě Czechmanové, Mgr. Zorce Knoppové.

Také bychom rádi poděkovali všem firmám a pracovníkům, kteří se našim SOŠE ochotně věnovali
v souvislosti s jejich praxemi. Měli jsme s nimi velmi dobré zkušenosti.

Za všechny studenty, pedagogy a zaměstnance

Andrej Plecháček, ředitel školy
Filip Volák, ředitel Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s.

Přílohy