O škole

Co byste měli vědět o naší škole

Bezesporu to, že chceme:

 • aby naši studenti byli aktivní, samostatní a zodpovědní ke svému studiu i k přístupu k životu,
 • abychom jim předali co nejvíce takových důležitých životních dovedností, jako je například: potřeba a touha stále se vzdělávat, umět komunikovat, spolupracovat, poradit si s problémy ...
 • aby získali všeobecný vědomostní základ nutný k dalšímu studiu na vysokých školách i k životu,

a zejména pak:

 • aby studenti prožili při studiu na naší škole hezké mládí, na které budou v dobrém vzpomínat celý život. Každý rok vydáváme Ročenku (viz Přílohy), v níž se snažíme uchovat v obrázcích i textech nejzajímavější akce uplynulého roku.

Dvořákovo gymnázium a SOŠE

- zřizovatel:

Středočeský kraj
Krajský úřad
Zborovská 11 
150 21 Praha 5

Kontakt pro elektronická podání úředního charakteru: DGDME@kr-s.cz

 

Dvořákovo gymnázium je čtyřletá nebo osmiletá všeobecně vzdělávací škola.

osmileté gymnázium: 79-41-K/81 Gymnázium
čtyřleté gymnázium: 79-41-K/41 Gymnázium - všeobecné

Co je pro ni charakteristické? Například toto:

 • vyučování přírodovědným a humanitním předmětům i jazykům je vyvážené;
 • studenti posledních dvou ročníků si mohou vybrat z mnoha nabízených volitelných předmětů podle svých zájmů a orientace na další studium;
 • na výběr jsou ve 3. a 4. (resp. v 7. a 8..) ročníku i dvě úrovně ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů: nižší - jako součást všeobecného rozhledu a vyšší pro ty, kteří budou dál tyto předměty studovat;
 • ve výuce jazyků je na prvním místě angličtina. Je vyučována od primy, v tercii, resp. v prvním ročníku studenti přibírají další jazyk. Mohou volit mezi němčinou, francouzštinou, španělštinou a ruštinou. Na hodiny jazyků dělíme studenty do menších skupin. Anglický jazyk vyučují nejen naši učitelé, ale i tři rodilí mluvčí z USA.;
 • obnovili jsme tradici výměnných cest do zahraničí;.
 • praktická cvičení v přírodovědných předmětech považujeme za klíč k pochopení přírodních zákonitostí;
 • ve výuce dáváme přednost takovým postupům, při nichž studenti pracují co nejvíce samostatně nebo ve skupinách a učitel plní spíš roli rádce a organizátora;
 • domácí práce a zatížení studentů se s přibývajícím věkem mění. Od krátkodobých a procvičovacích úkolů k úlohám spíše úvahovým a problémovým, ve vyšších ročnících k delším a náročnějším seminárním pracím;
 • součástí výuky jsou i projekty a projektové školy v přírodě, při kterých studenti řeší v týmech projektové úkoly;
 • kromě standardní tělesné výchovy máme zavedenu zdravotní tělesnou výchovu jako pomoc pro tělesný rozvoj studentů se zdravotními problémy;
 • další součástí výuky jsou i sportovní kursy, lyžařské kursy, seznamovací školy v přírodě a předprázdninové projektové Dny za školou;
 • v minulém školním roce se všichni absolventi Dvořákova gymnázia stali vysokoškoláky.

Jak jsme vybaveni


Ve škole byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce po povodni v roce 2003.

Škola disponuje odbornými učebnami chemie, biologie, novou posluchárnou fyziky, opravenou tělocvičnou a posilovnou, malou tělocvičnou pro aerobik, učebnami cizích jazyků, učebnou výtvarné výchovy, hudební výchovy, keramickou dílnou.

Studenti pracují v nově rekonstruovaných laboratořích biologie, chemie a moderní laboratoři fyziky.
V budově jsou 3 počítačové učebny s 50 počítači, které se nacházejí v nově upravených prostorách. Internet je možno provozovat na všech stanicích v síti, studenti a učitelé na něj mají volný přístup. Všechny prostory školy jsou pokryty bezdrátovou sítí wi-fi pro příjem Internetu. Ve všech učebnách jsou počítače s přístupem na Internet, dataprojektory s promítacím plátnem.

Součástí školy je školní jídelna. Máme moderní kuchyň, ve které velmi dobře vaří. Funguje v ní moderní čipový systém pro objednávky obědů. Studenti mají možnost vybrat si ze dvou jídel.

Školní knihovna sousedí se studovnou.

Posilovna má vybavení, které umožňuje procvičení všech svalových skupin (9 stojanů, lavice, činky, stacionární kola).

V areálu školy jsou dva kurty na odbíjenou, jeden na tenis, v bezprostřední blízkosti je menší hřiště na fotbal.

Studenti si sami za pomoci sponzorů vybudovali hřiště na plážový volejbal.

Máme školní rozhlas a hezké šatnové skřínky. Ve všech kmenových třídách mají studenti navíc skřínky na osobní věci.

Oblíbeným místem je klubovna (byla pořízena z prostředků grantu Klubnetu a Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s). Studenti si upravili její interiér a sami si ji spravují.

Na školní terase máme letní venkovní učebnu.

Přílohy