Popis školy

Dvořákovo gymnázium otevře ve školním roce 2020/2021 dvě třídy čtyřletého gymnázia - jednu zaměřenou na společenské vědy, druhou specializovanou na přírodovědné a technické předměty. Chceme tak co nejvíce vyhovět individuálním potřebám každého žáka. Proto ho necháme vybrat si ze dvou odlišných zaměření a později i z mnoha volitelných předmětů.

V osmiletém studiu budeme tradičně otevírat jednu třídu. Třídu obchodní akademie otevírat nebudeme vzhledem k obecně menšímu zájmu o studium na této střední škole.

Co naše škola nabízí

 • Menší počet žáků ve třídách, dělení na jazyky a matematiku
 • Individuální konzultace i doučování
 • Podporu nadání
 • Úspěchy v mnoha soutěžích a olympiádách (v minulých letech naši studenti získali řadu ocenění v celorepublikových či krajských kolech)
 • Výměnné zahraniční pobyty a studijní stáže v rámci programu Erasmus+
 • Potlesk při divadelních či pěveckých vystoupeních
 • Exkurze a besedy
 • Sportovní kurzy, přírodovědné a společenskovědní výjezdy, výměnné pobyty v zahraničí, adaptační kurz, Dny za školou
 • Množství mimoškolních aktivit (kroužky, sportovní a kulturní činnost, aktivity studentského parlamentu)

Chcete poznat školu pohledem samotných studentů? Přečtěte si Průvodce prváka z pera Studentského parlamentu.

Co získají žáci studiem na naší škole?

 • Všeobecný přehled a znalost jazyků
 • Hlubší vzdělání v oborech, které je zajímají
 • Kvalitní přípravu na VŠ (95 % absolventů studuje VŠ)
 • Vzpomínky na zkušené a vstřícné učitele a dobrou partu ve třídě

Vybavení školy

Ve škole jsou odborné učebny chemie, biologie, fyzika, tělocvična s posilovnou, malá tělocvična pro aerobik, učebny cizích jazyků, nový audiovizuální sál a keramická dílna s pecí.

Studenti mohou pracovat v laboratořích biologie, chemie a moderní laboratoři fyziky.

V nově upraveném areálu výpočetní techniky a obchodní korespondence jsou tři počítačové učebny s padesáti počítači propojenými sítí Linux a Windows NT.

Připojení k vysokorychlostnímu přístupu na internet zajišťuje firma UPC pomocí sítě kabelové televize.

Školní jídelna, která byla vyplavena při povodních v roce 2002, byla nově zrekonstruována a je umístěna přímo v budově školy.

Ve škole se rovněž nachází školní knihovna. Zde mají studenti možnost půjčit si knihy jak pro potřeby školní četby tak i pro vlastní zábavu a oddech, ale i pro odborné sebevzdělávání.

Erasmus+

Dvořákovo gymnázium je od školního roku 2022/2023 zapojeno do mezinárodního vzdělávacího programu Erasmus+. Díky financování EU jsme schopni studentům zprostředkovat setkání s cizí kulturou, vrstevníky z jiné země, vylepšit jejich mluvenou úroveň jazyka a procvičit řadu tvrdých i měkkých dovedností.

Úspěšně jsme již realizovali projekt s názvem “Enhancing language capacities and restoring learning motivation of a regional secondary school students and staff”, který zahrnoval skupinovou mobilitu žáků a jazykový kurz pedagogů. V rámci programu Erasmus škola navázala spolupráci se střední školou IES Pobra do Caramińal v Galicii a zorganizovala výměnný pobyt studentů septimy ve Španělsku.

Od jara 2023 je Dvořákovo gymnázium úspěšným držitelem akreditace programu Erasmus. Gymnázium dále úspěšně zažádalo o grant na projekty mobilit ve školním vzdělávání pro akreditované organizace pod Výzvou KA1 2023. Z tohoto grantu plánuje zorganizovat a spolufinancovat výměnné pobyty studentů do Francie, Německa a Španělska, střednědobé stáže žáků na středních školách v zahraničí a odborné vzdělávání profesorů během školního roku 2023/2024.

Historie

Myšlenka na založení střední školy v Kralupech nad Vltavou se objevila krátce po vzniku ČSR. Roku 1921 se profesor gymnázia v Mladé Boleslavi Josef Bradáč nabídl, že povede práce potřebné k založení ústavu. O dva roky později získala městská rada závazný příslib, že ve městě bude zřízeno státní gymnázium, budou-li opatřeny vhodné místnosti a přihlásí-li se dostatečný počet žáků. Městská rada na uvedené podmínky přistoupila, a tak mohla být škola 1. 9. 1923 otevřena. Správcem ústavu, který prozatímně sídlil v budově chlapecké občanské školy, se stal profesor matematiky a fyziky Václav Havel. První písemné maturity se konaly 16. - 18. 5. 1929.

Od školního roku 1929/30 se změnil typ školy - začíná období reálného gymnázia. Vlastní budovy se studenti i profesoři dočkali v témže roce, 19. 10. 1930 bylo gymnázium slavnostně otevřeno a o rok později, 6. 3. 1931, pojmenováno po slavném hudebním skladateli a rodákovi z blízké Nelahozevsi, Antonínu Dvořákovi, jehož jméno nese škola dodnes. V průběhu 2. světové války sloužily šatny a tělocvična školy armádě, řada profesorů odešla do vojenské služby, v květnu 1943 byli někteří studenti nasazeni do práce v podnicích důležitých pro válku. Výuka musela být vedena v němčině. V průběhu války odešel do penze dosavadní ředitel Václav Havel a na jeho místo nastoupil Ota Setzer, který na škole působil do roku 1948. Nejhorší situace zavládla v posledním válečném školním roce, kdy ústav zabralo německé polní četnictvo, škola musela být zcela vyklizena a dočasně se vyučovalo v budově dívčí měšťanky. Nakonec se žáci scházeli jen jednou týdně v Husově domě. Vyučování se úplně zastavilo 22. 3. 1945 po náletu na město Kralupy a žáci s profesory se opět sešli až po válce.

V poválečném období došlo k mnoha organizačním změnám. V souladu se školským zákonem z dubna 1948 vzniklo čtyřleté gymnázium. Od roku 1948 byl ředitelem gymnázia Stanislav Šturz, jehož působení je spojeno s bohatou kulturní činností školy - až do roku 1968 se pravidelně pořádaly Kralupské kulturní soboty a Kralupské kulturní večery, na které byli zváni významní pražští umělci, mj. Karel Hóger, Eduard Haken, Jaroslav Vojta, Marie Podvalová.

Od roku 1969 působil ve funkci ředitele Jiří Mašín; po událostech v listopadu 1989 byl vystřídán Jitkou Otáhalovou a Tomášem Hrubým, dále byla ředitelkou školy Helena Černíková a od ledna 2002 je to Andrej Plecháček.

V budově gymnázia se od jeho založení vystřídalo několik typů škol.

Roku 1970 bylo definitivně zrušeno jedenáctileté gymnázium a změněno na čtyřleté, které funguje dodnes. Od roku 1973 se na gymnáziu začaly vyučovat odborné předměty, nejprve elektrotechnika a ekonomie, později průmyslová chemie a programování. V současné době mají studenti gymnázia možnost zvolit si podle svého zájmu další předměty - viz. Studium.

Od školního roku 1979/80 byla zřízena střední průmyslová školy chemická. S gymnáziem měla kromě budovy společné i ředitelství a pedagogický sbor. Činnost střední průmyslové školy chemické byla ukončena v září 1995.


Čtyřleté gymnázium a střední průmyslová škola chemická byly od školního roku 1992/93 doplněny další školou, obchodní akademií. První absolventi opustili obchodní akademii v červnu 1997. Pro obchodní akademii byly nově vybaveny dvě učebny, do nichž byly zakoupeny počítače a elektronické psací stroje.

Od školního roku 1990/91 bylo zřízeno víceleté gymnázium. O přijímací zkoušky do primy je každoročně značný zájem a přijímán je přibližně každý třetí až čtvrtý uchazeč. Každým rokem se otevírá jedna třída a v jednotlivých ročnících studuje 30 až 33 žáků. Původně sedmileté gymnázium se od školního roku 1995/96 změnilo na osmileté.

Povodeň

Kralupy nad Vltavou jsou městem, kde voda zalila rozsáhlé území a zdevastovala mnoho domů, veřejných budov, silnic i okolní přírody. Jedním z těžce postižených objektů je i budova Dvořákova gymnázia a Obchodní akademie.

Jedná se o architektonicky význačnou funkcionalistickou stavbu, ve které sídlí škola, která vychovala za dobu své existence tisíce studentů a těší se v celém regionu dobré pověsti.

V příštím roce má Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou oslavit 80. výročí svého vzniku a bohužel právě v této době bylo zasaženo povodňovou vlnou, která zcela zničila suterénní podlaží budovy.

Škola přišla o jídelnu, kuchyni, tělocvičnu, posilovnu, knihovnu s mnoha tisíci svazky, šatny, sklady, kabinety, školní dílnu, výměníkovou stanici, poškozen byl i venkovní sportovní areál.

Škoda na budově činí asi 10 000 000 Kč na vybavení přes 3 000 000 Kč.