Přijímací řízení

Aktuálně

Výsledné pořadí uchazečů je zveřejněno v přiložených dokumentech!
Nahlížení do spisu bude možné v pátek  29. 4. 2022  od 14.00 hod. do 17.00 hod. na sekretariátu školy.
Rozhodnutí o nepřijetí se bude vydávat v kanceláři školy 2. 5. 2022 a 3. 5. 2022 pro všechny obory vždy od 8.00 do 16.00 hod.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o výsledku PZ je možné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Žádost je možné podat na školou předem připravený formulář při osobním převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Formulář je mezi přílohami.
Odevzdání zápisového lístku je nutné do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem). Zápisový lístek vydává příslušná základní škola nebo Krajský úřad Středočeského kraje.

Kontakt na sekretariát školy: 

 • na telefon 315 727 311, 603 877 126
 • email info@dgkralupy.cz
 • osobně v době od 8 do 16 hodin

Informace o přijímacím řízení do prvních ročníků ve školním roce 2021/2022

1. PŘIHLÁŠKY A TERMÍNY

Podání přihlášek do 1. 3. 2022 osobně v úředních hodinách (8.00–16.00) nebo poštou do kanceláře Dvořákova gymnázia a SOŠE  na adrese:

Dvořákovo gymnázium a SOŠE 
Dvořákovo nám. 800, 
278 53 Kralupy nad Vltavou

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.

a) Přihlášku ke studiu naleznete v příloze na konci textu (XLSX - přihláška má dvě stránky, druhou stránku přihlášky najdete na druhém listu excelového souboru, nebo v PDF) nebo na stránkách Cermatu, MŠMT, popřípadě ji obdrží na ZŠ. Údaje v přihlášce musí být potvrzeny ředitelstvím ZŠ, pokud není vysvědčení doloženo ověřenými kopiemi vysvědčení. Potvrzení od lékaře na přihlášku ani výstupní hodnocení nepožadujeme.

Důležité upozornění:
Pokud budete vyplňovat přihlášku do čtyřletého studia, vyznačte v kolonce kromě oboru vzdělání také zaměření ŠVP, na které se uchazeč hlásí. Na naší škole může vybírat ze dvou možností, které jsou odlišeny ve školních vzdělávacích programech: společenskovědním (SV) nebo přírodovědně-technickém (PT).

b) Kopie diplomů ze soutěží (viz níže kritéria a bonifikace), je potřeba dodat s přihláškou.
c) Formulář potvrzení o umělecké, sportovní či jiné zájmové činnosti, které se uchazeč věnuje pod hlavičkou nějaké organizace (viz níže kritéria a bonifikace) rovněž najdete v příloze na konci textu.
d) Současně je třeba také do 1. března doložit vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, pokud se jedná o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.
e) V případě občanství mimo EU je nutné doložení oprávnění k trvalému pobytu. 

Termín přijímací zkoušky pro čtyřleté gymnázium je úterý 12. dubna 2022 na škole uvedené na prvním místě a středa 13. dubna 2022 na škole uvedené na druhém  místě v přihlášce.

Termín přijímací zkoušky pro osmileté gymnázium je úterý 19. dubna 2022 na škole uvedené na prvním místě a středa 20. dubna 2022 na škole uvedené na druhém místě v přihlášce.

První náhradní termín pro všechny obory je úterý 10. května 2022 a druhý náhradní termín středa 11. května 2022.

Zkoušky se konají z českého jazyka a literatury a matematiky v jednom dni, žáci zaznamenávají výsledky na záznamový arch, který se skenuje do Cermatu. Test z ČJ trvá 60 minut, z matematiky 70 minut.

Podrobné informace a pozvánku ke zkoušce obdrží žák 10 pracovních dní před konáním zkoušky.

Všechny výsledky (body) budou zpřístupněny CERMATEM nejpozději 28. 4. 2022.

(Zaznamenává se lepší výsledek nejen na škole, ale i z jednotlivých testů: např. na 1. škole má žák lepší výsledek z Čj, na 2. škole z Ma. Když se žák ke zkoušce na 2. školu nedostaví, zaznamenává se výsledek jen z 1. školy. Získaný počet bodů bude Cermat posílat na obě školy uvedené na 1. i 2. místě v přihlášce.)

Výsledné pořadí uchazečů zveřejníme v pátek  29. 4. 2022 do 12.00 na vývěsce a webu školy.
Nahlížení do spisu bude možné v pátek  29. 4. 2022  od 14.00 hod. do 17.00 hod. na sekretariátu školy.
Rozhodnutí o nepřijetí se bude vydávat v kanceláři školy 2. 5. 2022 a 3. 5. 2022 pro všechny obory vždy od 8.00 do 16.00 hod.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o výsledku PZ je možné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Žádost je možné podat na školou předem připravený formulář při osobním převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Formulář je mezi přílohami.
Odevzdání zápisového lístku je nutné do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem). Zápisový lístek vydává příslušná základní škola nebo Krajský úřad Středočeského kraje.

Informace k přijímacímu řízení pro rok 2022 také na www.cermat.cz - tiskopisy přihlášek, organizace jednotné zkoušky, testová zadání k procvičení.

2. KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

V souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji kritéria 1. kola přijímacího řízení pro rok 2021 takto:

a) na osmileté studium 79-41-K/81 gymnázium (všeobecné):

O přijetí uchazeče se rozhodne podle součtu bodů za:

 • výsledky jednotné přijímací zkoušky, tj. výsledky didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika, 
 • prospěch ze základní školy.

Pořadí uchazečů bude stanoveno takto:

 • Didaktický test z českého jazyka a literatury bude ohodnocen 0–50 body. 
 • Didaktický test z matematiky bude ohodnocen 0–50 body. 
  Testy budou připraveny a zpracovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) - www.cermat.cz (viz odkaz „Jednotná přijímací zkouška 2022"). Na uvedených stránkách získáte veškeré potřebné informace. Všichni uchazeči na ně budou písemně pozváni dopisem nebo emailem.
 • Prospěch ze základní školy bude ohodnocen 0–20 body.
  Pro hodnocení prospěchu ze ZŠ bude přihlédnuto k průměrnému prospěchu z 2. pololetí 4. ročníku a z 1. pololetí 5. ročníku. Uchazeč  za průměr 1,00 získá 20 bodů, za průměr 1,05 získá 19 bodů, za průměr 1,10 získá 18 bodů atd. (tj. za každý o 0,05 horší průměr o jeden bod méně), za průměr 2,00 a horší žádný bod.
 • V případě rovnosti součtu bodů rozhoduje o pořadí uchazečů pomocné subkriterium – vyšší úspěšnost v otevřených úlohách (úlohách bez nabídky odpovědí) v testu z matematiky, v případě shody dále v otevřených úlohách v testu z českého jazyka.
b) na čtyřleté studium obor 79-41-K/41 gymnázium (všeobecné):

O přijetí uchazeče se rozhodne podle součtu bodů za:

 • výsledky jednotné přijímací zkoušky, tj. výsledky didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika,
 • prospěch ze základní školy,
 • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, např. účast v okresních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěží.

Pořadí uchazečů bude stanoveno takto:

 • Didaktický test z českého jazyka bude ohodnocen 0–100 body. 
 • Didaktický test z matematiky bude ohodnocen 0–100 body. 
  Testy budou připraveny a zpracovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) - www.cermat.cz (viz odkaz „Jednotná přijímací zkouška 2022"). Na uvedených stránkách získáte veškeré potřebné informace. Všichni uchazeči na ně budou písemně pozváni dopisem nebo emailem.
 • Prospěch ze základní školy bude ohodnocen 0–50 body. 
  Pro hodnocení prospěchu ze ZŠ bude přihlédnuto k průměrnému prospěchu z 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku. Uchazeč  za průměr 1,00 získá 50 bodů, za průměr 1,02 získá 49 bodů, za průměr 1,04 získá 48 bodů atd. (tj. za každý o 0,02 horší průměr o jeden bod méně), za průměr 2,00 a horší žádný bod.
 • Za úspěchy ve školních soutěžích v 8. a 9. třídě mohou uchazeči získat body navíc: 
  v okresním a vyšším kole: za 1. místo 10 bodů, za 2. místo 7 bodů, za 3. místo 5 bodů, za 4. místo 3 body, za 5. místo 2 body, za 6. místo 1 bod. Body získané v různých soutěžích se sčítají, nejvíce však mohou uchazeči získat za soutěže 20 bodů.

Poznámka: 
Školními soutěžemi pro uchazeče z devátých tříd rozumíme: 
Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, soutěže v cizích jazycích (zařazených MŠMT do soutěží typu A), Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Astronomická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoríáda, Přírodovědný klokan, Mladý Demosthenes, Logická olympiáda, Mladý programátor.

 • Za uměleckou, sportovní či jinou zájmovou činnost, které se uchazeč věnuje pod hlavičkou nějaké organizace (ZUŠ, sportovní oddíl, skautský oddíl apod.) může tento uchazeč získat až 10 bodů. Podmínkou je razítkované a podepsané potvrzení této organizace (od učitele, trenéra, vedoucího apod.), že dotyčný uchazeč v době podání přihlášky minimálně 2 roky – 5 bodů (popř. minimálně 3 roky – 7 bodů, popř. minimálně 4 a více roků – 10 bodů) aktivně zmíněnou činnost vykonává.
  Body získané za uměleckou, sportovní či jinou zájmovou činnost se sčítají, nejvíce však mohou uchazeči získat za tuto činnost 20 bodů.

Formulář Potvrzení o umělecké, sportovní či jiné zájmové činnosti, které se uchazeč věnuje pod hlavičkou nějaké organizace, najdete v příloze. Každou činnost, které se uchazeč věnuje, je třeba potvrdit samostatným formulářem.

 • V případě rovnosti součtu bodů rozhoduje o pořadí uchazečů pomocné subkriterium – vyšší úspěšnost v otevřených úlohách (úlohách bez nabídky odpovědí) v testu z matematiky, v případě shody dále v otevřených úlohách v testu z českého jazyka.

3. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky zveřejníme pátek  29. 4. 2022 do 12.00 na vývěsce a webu školy.

Nahlížení do spisu bude možné v pátek  29. 4. 2022  od 14.00 hod. do 17.00 hod. na sekretariátu školy.

Rozhodnutí o nepřijetí se bude vydávat v kanceláři školy 2. 5. 2022 a 3. 5. 2022 pro všechny obory vždy od 8.00 do 16.00 hod.

Přijatý uchazeč nemusí čekat, až dostane písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům (zásilka bude uložena na poště pouze 5 pracovních dnů, poté se považuje za doručenou).

Pořadí přijatých i nepřijatých uchazečů pod přidělenými čísly bude zveřejněno na úřední desce u vstupních dveří budovy školy a na webových stránkách školy (podle § 183 odst. 2 školského zákona). Přidělená čísla oznámí sekretariát školy zákonným zástupcům při odevzdání přihlášky, popřípadě jej zašle dopisem.

Přijatí uchazeči musí podle platné vyhlášky doložit svůj zájem o studium tak, že odevzdají tzv. zápisový lístek (obdrží jej na své ZŠ) do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Pokud tak neučiní, rozešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí uchazečům na dalších místech.

Ke studiu na obor 79-41-K/81 (osmileté gymnázium) bude přijato 30 nejlépe hodnocených uchazečů podle výše uvedených kritérií.

Ke studiu na  obor 79-41-K/41 (čtyřleté gymnázium) budou uchazeči přijati takto:

 • do třídy se zaměřením ŠVP přírodovědně-technickým 26 nejlépe hodnocených uchazečů podle výše uvedených kritérií,
 • stejně tak bude přijato 26 nejlépe hodnocených uchazečů do druhé třídy se společenskovědním zaměřením ŠVP.

Ke studiu bude přijato 52 uchazečů s nejvyšším počtem dosažených bodů.

Uchazeči budou zařazováni do zvolené třídy do naplnění kapacity této třídy (26 žáků). Po naplnění kapacity dané třídy (např. společenskovědní) bude uchazeči nabídnuto studium v druhé třídě  (např. přírodovědně-technické). V případě, že uchazeč neprojeví zájem o studium v nabízené třídě, bude toto místo nabídnuto dalšímu v pořadí umístěnému uchazeči.

Příklad:
Žák X má zájem o třídu SV (společenskovědní) a umístil celkově se na 48. místě. Kapacita třídy SV (26 žáků) je již naplněna. Žáku X je tedy nabídnuto studium ve třídě PT (přírodovědně-technické). Pokud žák X projeví zájem studovat ve třídě PT, je do této třídy přijat. Pokud má zájem studovat pouze ve třídě SV, přijat není, neboť tato třída je již obsazena.

Škola si vyhrazuje právo změn v návaznosti na aktuální situaci v legislativě. V případě nejasností nás kontaktujte na telefonu 315 727 311 a na mailové adrese  info@dgkralupy.cz.

Kralupy nad Vltavou, 31. 01. 2022
RNDr. Andrej Plecháček
ředitel školy

 

 

 


 

Informace o aplikaci k procvičení testů naleznete také v příloze: Aplikace do mobilu.pdf.

QR kody

Přílohy