Přijímací řízení

Aktuálně

@ V příloze jsou zveřejněny výsledky po náhradním termínu.

@ Prosíme všechny žáky přijaté ke čtyřletému studiu o vyplnění dotazníku: https://forms.gle/1Tkw1cvBVyzTteWQ9

 


Informace o přijímacím řízení do prvních ročníků ve školním roce 2022/2023 (informace jsou postupně aktualizovány)

1. PŘIHLÁŠKY A TERMÍNY

Podání přihlášek do 1. 3. 2023 osobně v úředních hodinách (8.00–16.00) nebo poštou do kanceláře Dvořákova gymnázia  na adrese:

Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou

příspěvková organizace

Dvořákovo nám. 800, 
278 01 Kralupy nad Vltavou

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.

a) Přihlášku ke studiu naleznete v příloze na konci textu (XLSX - přihláška má dvě stránky, druhou stránku přihlášky najdete na druhém listu excelového souboru, nebo v PDF) nebo na stránkách Cermatu, MŠMT, popřípadě ji obdrží na ZŠ. Údaje v přihlášce musí být potvrzeny ředitelstvím ZŠ, pokud není vysvědčení doloženo ověřenými kopiemi vysvědčení. Potvrzení od lékaře na přihlášku ani výstupní hodnocení nepožadujeme.

Důležité upozornění:
Pokud budete vyplňovat přihlášku do čtyřletého studia, vyznačte v kolonce kromě oboru vzdělání také zaměření ŠVP, na které se uchazeč hlásí. Na naší škole může vybírat ze dvou možností, které jsou odlišeny ve školních vzdělávacích programech: společenskovědním (SV) nebo přírodovědně-technickém (PT).

b) Kopie diplomů ze soutěží (viz níže kritéria a bonifikace), je potřeba dodat s přihláškou.
c) Formulář potvrzení o umělecké, sportovní či jiné zájmové činnosti, které se uchazeč věnuje pod hlavičkou nějaké organizace (viz níže kritéria a bonifikace) rovněž najdete v příloze na konci textu.
d) Současně je třeba také do 1. března doložit vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, pokud se jedná o uchazeče  se speciálními vzdělávacími potřebami. 
e) V případě občanství mimo EU je nutné doložení oprávnění k trvalému pobytu.

f) Cizinci podle § 20 odst. 4 školského zákona, cizinci na základě § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb.  a na základě OOPLexIIPZ ze dne 27. října 2022 se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, se ověří rozhovorem.

g) Cizinec podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. a podle OOPLexIIPZ ze dne 27. října 2022  může k přihlášce podat žádost o konání písemného testu jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. 

h) Cizinec společně s žádostmi z bodu f) a g) doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona č.67/2022 Sb. (doloží doklad o dočasné ochraně).

 

 

Termín přijímací zkoušky pro čtyřleté gymnázium je čtvrtek 13. dubna 2023 na škole uvedené na prvním místě a v pátek 14. dubna 2023 na škole uvedené na druhém místě v přihlášce.

Termín přijímací zkoušky pro osmileté gymnázium je pondělí 17. dubna 2023 na škole uvedené na prvním místě a úterý 18. dubna 2023 na škole uvedené na druhém místě v přihlášce.

První náhradní termín pro všechny obory je středa 10. května 2023 a druhý náhradní termín čtvrtek 11. května 2023.

Zkoušky se konají z českého jazyka a literatury a matematiky v jednom dni, žáci zaznamenávají výsledky na záznamový arch, který se skenuje do Cermatu. Test z ČJ trvá 60 minut, z matematiky 70 minut.

Podrobné informace a pozvánku ke zkoušce obdrží žák 10 pracovních dní před konáním zkoušky.

Všechny výsledky (body) budou zpřístupněny CERMATEM nejpozději v pátek 28. dubna 2023.

(Zaznamenává se lepší výsledek nejen na škole, ale i z jednotlivých testů: např. na 1. škole má žák lepší výsledek z Čj, na 2. škole z Ma. Když se žák ke zkoušce na 2. školu nedostaví, zaznamenává se výsledek jen z 1. školy. Získaný počet bodů bude Cermat posílat na obě školy uvedené na 1. i 2. místě v přihlášce.)

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.

Výsledné pořadí uchazečů zveřejníme v úterý  2. 5. 2023 do 12.00 na vývěsce a webu školy.
Nahlížení do spisu bude možné v úterý  2. 5. 2023  od 14.00 hod. do 17.00 hod. na sekretariátu školy.
Rozhodnutí o nepřijetí se bude vydávat v kanceláři školy 3. 5. 2023 a 4. 5. 2023 pro všechny obory vždy od 8.00 do 16.00 hod.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o výsledku PZ je možné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Žádost je možné podat na školou předem připravený formulář při osobním převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Formulář je mezi přílohami.
Odevzdání zápisového lístku je nutné do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem). Zápisový lístek vydává příslušná základní škola nebo Krajský úřad Středočeského kraje.

Informace k přijímacímu řízení pro rok 2023 také na www.cermat.cz - tiskopisy přihlášek, organizace jednotné zkoušky, testová zadání k procvičení.

2. KRITÉRIA A BONIFIKACE PRO PŘIJETÍ

V souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji kritéria 1. kola přijímacího řízení pro rok 2023 takto:

a) na osmileté studium 79-41-K/81 gymnázium (všeobecné):

O přijetí uchazeče se rozhodne podle součtu bodů za:

 • výsledky jednotné přijímací zkoušky, tj. výsledky didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika, 
 • prospěch ze základní školy
 • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, např. účast v okresních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěží.

Dalším kritériem přijetí je úspěšné absolvování rozhovoru v případě prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury na základě § 20 odst. 4 školského zákona a na základě OOP LexIIPZ ze dne 27. října 2022.

Pořadí uchazečů bude stanoveno takto:

 • Didaktický test z českého jazyka a literatury bude ohodnocen 0–50 body. 
 • Didaktický test z matematiky bude ohodnocen 0–50 body. 
  Testy budou připraveny a zpracovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) - www.cermat.cz (viz odkaz „Jednotná přijímací zkouška 2023"). Na uvedených stránkách získáte veškeré potřebné informace. Všichni uchazeči na ně budou písemně pozváni dopisem nebo emailem.
 • Prospěch ze základní školy bude ohodnocen 0–20 body.
  Pro hodnocení prospěchu ze ZŠ bude přihlédnuto k průměrnému prospěchu z 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku. Uchazeč  za průměr 1,00 získá 20 bodů, za průměr 1,05 získá 19 bodů, za průměr 1,10 získá 18 bodů atd. (tj. za každý o 0,05 horší průměr o jeden bod méně), za průměr 2,00 a horší žádný bod.
 • Za úspěchy ve školních soutěžích ve 4. a 5. třídě mohou uchazeči získat body navíc: 
  v okresním a vyšším kole: za 1. místo 5 bodů, za 2. místo 4 body, za 3. místo 3 body, za 4. místo, 2 body, za 5. místo 1 bod. Body získané v různých soutěžích se sčítají, nejvíce však mohou uchazeči získat za soutěže 10 bodů.Poznámka:
  školními soutěžemi pro uchazeče z pátých tříd rozumíme předmětové olympiády pořádané MŠMT ve školním roce 2021/2022, 2022/2023, například: Matematická olympiáda, Logická olympiáda, aj.
 • V případě rovnosti součtu bodů rozhoduje o pořadí uchazečů pomocné subkriterium – vyšší úspěšnost v otevřených úlohách (úlohách bez nabídky odpovědí) v testu z matematiky, v případě shody dále v otevřených úlohách v testu z českého jazyka.
 • Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné absolvování rozhovoru, kterým se ověřuje znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Jedná se o situaci, kdy je uchazeči na jeho žádost prominuta  zkouška z českého jazyka a literatury na základě § 20 odst. 4 školského zákona, zákona č. 67/2022 Sb. a na základě OOP LexIIPZ ze dne 27. října 2022. Pokud uchazeč absolvuje neúspěšně rozhovor, uchazeč kritéria přijetí nesplnil a není z důvodu nesplnění kritérií přijat.
b) na čtyřleté studium obor 79-41-K/41 gymnázium (všeobecné):

O přijetí uchazeče se rozhodne podle součtu bodů za:

 • výsledky jednotné přijímací zkoušky, tj. výsledky didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika,
 • prospěch ze základní školy,
 • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, např. účast v okresních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěží. 

Dalším kritériem přijetí je úspěšné absolvování rozhovoru v případě prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury na základě § 20 odst. 4 školského zákona a na základě OOP LexIIPZ ze dne 27. října 2022.

Pořadí uchazečů bude stanoveno takto:

 • Didaktický test z českého jazyka bude ohodnocen 0–100 body. 
 • Didaktický test z matematiky bude ohodnocen 0–100 body. 
  Testy budou připraveny a zpracovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) - www.cermat.cz (viz odkaz „Jednotná přijímací zkouška 2023"). Na uvedených stránkách získáte veškeré potřebné informace. Všichni uchazeči na ně budou písemně pozváni dopisem nebo emailem.
 • Prospěch ze základní školy bude ohodnocen 0–50 body. 
  Pro hodnocení prospěchu ze ZŠ bude přihlédnuto k průměrnému prospěchu z 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku. Uchazeč  za průměr 1,00 získá 50 bodů, za průměr 1,02 získá 49 bodů, za průměr 1,04 získá 48 bodů atd. (tj. za každý o 0,02 horší průměr o jeden bod méně), za průměr 2,00 a horší žádný bod.
 • Za úspěchy ve školních soutěžích v 8. a 9. třídě mohou uchazeči získat body navíc: v okresním a vyšším kole: za 1. místo 10 bodů, za 2. místo 7 bodů, za 3. místo 5 bodů, za 4. místo 3 body, za 5. místo 2 body, za 6. místo 1 bod. Body získané v různých soutěžích se sčítají, nejvíce však mohou uchazeči získat za soutěže 20 bodů.

Poznámka: 
Školními soutěžemi pro uchazeče z devátých tříd rozumíme: 
Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, soutěže v cizích jazycích (zařazených MŠMT do soutěží typu A), Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Astronomická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoríáda, Přírodovědný klokan, Mladý Demosthenes, Logická olympiáda, Mladý programátor.

 • Za uměleckou, sportovní či jinou zájmovou činnost, které se uchazeč věnuje pod hlavičkou nějaké organizace (ZUŠ, sportovní oddíl, skautský oddíl apod.) může tento uchazeč získat až 10 bodů. Podmínkou je razítkované a podepsané potvrzení této organizace (od učitele, trenéra, vedoucího apod.), že dotyčný uchazeč v době podání přihlášky minimálně 2 roky – 5 bodů (popř. minimálně 3 roky – 7 bodů, popř. minimálně 4 a více roků – 10 bodů) aktivně zmíněnou činnost vykonává.
  Body získané za uměleckou, sportovní či jinou zájmovou činnost se sčítají, nejvíce však mohou uchazeči získat za tuto činnost 20 bodů.

Formulář Potvrzení o umělecké, sportovní či jiné zájmové činnosti, které se uchazeč věnuje pod hlavičkou nějaké organizace, najdete v příloze. Každou činnost, které se uchazeč věnuje, je třeba potvrdit samostatným formulářem.

 • V případě rovnosti součtu bodů rozhoduje o pořadí uchazečů pomocné subkriterium – vyšší úspěšnost v otevřených úlohách (úlohách bez nabídky odpovědí) v testu z matematiky, v případě shody dále v otevřených úlohách v testu z českého jazyka.
 • Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné absolvování rozhovoru, kterým se ověřuje znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Jedná se o situaci, kdy je uchazeči na jeho žádost prominuta  zkouška z českého jazyka a literatury na základě § 20 odst. 4 školského zákona, zákona č. 67/2022 Sb. a na základě OOP LexIIPZ ze dne 27. října 2022. Pokud uchazeč absolvuje neúspěšně rozhovor, uchazeč kritéria přijetí nesplnil a není z důvodu nesplnění kritérií přijat.

3. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky zveřejníme v úterý  2. 5. 2023 do 12.00 na vývěsce a webu školy.

Nahlížení do spisu bude možné v úterý  2. 5. 2023  od 14.00 hod. do 17.00 hod. na sekretariátu školy.

Rozhodnutí o nepřijetí se bude vydávat v kanceláři školy 3. 5. 2023 a 4. 5. 2023 pro všechny obory vždy od 8.00 do 16.00 hod.

Přijatý uchazeč nemusí čekat, až dostane písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům (zásilka bude uložena na poště pouze 5 pracovních dnů, poté se považuje za doručenou).

Pořadí přijatých i nepřijatých uchazečů pod přidělenými čísly bude zveřejněno na úřední desce u vstupních dveří budovy školy a na webových stránkách školy (podle § 183 odst. 2 školského zákona). Přidělená čísla oznámí sekretariát školy zákonným zástupcům při odevzdání přihlášky, popřípadě jej zašle dopisem.

Přijatí uchazeči musí podle platné vyhlášky doložit svůj zájem o studium tak, že odevzdají tzv. zápisový lístek (obdrží jej na své ZŠ) do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Pokud tak neučiní, rozešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí uchazečům na dalších místech.

Ke studiu na obor 79-41-K/81 (osmileté gymnázium) bude přijato 30 nejlépe hodnocených uchazečů podle výše uvedených kritérií.

Ke studiu na  obor 79-41-K/41 (čtyřleté gymnázium) budou uchazeči přijati takto:

 • do třídy se zaměřením ŠVP přírodovědně-technickým 26 nejlépe hodnocených uchazečů podle výše uvedených kritérií,
 • stejně tak bude přijato 26 nejlépe hodnocených uchazečů do druhé třídy se společenskovědním zaměřením ŠVP.

Ke studiu bude přijato 52 uchazečů s nejvyšším počtem dosažených bodů.

Uchazeči budou zařazováni do zvolené třídy do naplnění kapacity této třídy (26 žáků). Po naplnění kapacity dané třídy (např. společenskovědní) bude uchazeči nabídnuto studium v druhé třídě  (např. přírodovědně-technické). V případě, že uchazeč neprojeví zájem o studium v nabízené třídě, bude toto místo nabídnuto dalšímu v pořadí umístěnému uchazeči.

Příklad:
Žák X má zájem o třídu SV (společenskovědní) a umístil se celkově na 48. místě. Kapacita třídy SV (26 žáků) je již naplněna. Žáku X je tedy nabídnuto studium ve třídě PT (přírodovědně-technické). Pokud žák X projeví zájem studovat ve třídě PT, je do této třídy přijat. Pokud má zájem studovat pouze ve třídě SV, přijat není, neboť tato třída je již obsazena.

Škola si vyhrazuje právo změn v návaznosti na aktuální situaci v legislativě. V případě nejasností nás kontaktujte na telefonu 315 727 311 a na mailové adrese  info@dgkralupy.cz.

Kralupy nad Vltavou, 31. 01. 2022
RNDr. Andrej Plecháček
ředitel školy

 

 

 


 

Informace o aplikaci k procvičení testů naleznete také v příloze: Aplikace do mobilu.pdf.

QR kody

Přílohy