Přijímací řízení

Aktuálně

zpráva 21. 5. 2024

Nevyhlášení druhého kola PZ

Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace, nevyhlásilo druhé kolo přijímacích zkoušek pro žádný obor vzdělání.

Informace pro přijaté uchazeče

Rozhodnutí o přijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají. Zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů pod jejich registračním číslem v DIPSY, na vývěsce a webu školy se rozhodnutí považují za oznámená. Přijatí uchazeči v nejbližší době obdrží mailem informace o konání informační schůzky.

zpráva 15. 5. 2024 - výsledky PZ

V přílohách (úplně dole na stránce) naleznete výsledky PZ.

zpráva 13. 5. 2024

Výpis z didaktických testů, ohodnocené záznamové archy

V DIPSY máte v sekci Přihlášky zveřejněn výpis z DT, ohodnocené ZA z obou předmětů a z obou termínů. Pokud jste podali přihlášku listinně nebo v hybridní formě, můžete nahlédnout do výpisu z DT a do ohodnocených ZA ve škole, kde jste konali zkoušky. V naší škole je to možné již v níže avizovaném termínu 13. 5. 2024 od 14.00 do 17.00 hodin. Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí bude 15. 5. 2024 zveřejněno v DIPSY, na webu školy a na vývěsce školy. 

zpráva 7. 5. 2024

Výsledky přijímacího řízení a nahlížení do spisu

Výsledky prvního kola přijímacího řízení budou zveřejněny ve středu 15. 5. 2024 na webových stránkách školy a na vývěsce školy. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají. Zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů pod jejich registračním číslem v DIPSY, na vývěsce a webu školy se rozhodnutí považují za oznámená.

Nahlížení do spisu (seznámení s podklady rozhodnutí)  bude možné v pondělí 13. 5. 2024  od 14.00 hod. do 17.00 hod. na sekretariátu školy.  Součástí spisu v tento den není informace o umístění uchazeče a o přijetí/nepřijetí uchazeče.

Uchazeči podávající přihlášku elektronicky mohou od 15. 5. 2024 záznamové archy a vyhodnocení jednotné zkoušky vidět rovněž v DIPSY po přihlášení. Ostatní mají záznamové archy a výsledky k dispozici ve spisu ve škole, ve které konali jednotnou zkoušku.

Odvolání proti rozhodnutí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků řediteli školy, který rozhodnutí vydal. Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity je v současném novém systému bezpředmětným, protože všechna místa budou obsazena. Místo uvolněné po zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých není možné zaplnit v daném kole jiným uchazečem.

zpráva 8. 4. 2024

Informace k přijímacím zkouškám 
Dostavte se v termínu uvedeném na pozvánce, která vám byla zaslána elektronicky prostřednictvím DIPSY nebo poštou (pokud jste podali přihlášku v listinné podobě). Na pozvánce máte uveden čas příchodu: 7.50 - 8.15 hodin, ten prosím dodržte. ZKONTROLUJTE SI NA POZVÁNCE, ŽE JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU KONÁTE NA NAŠÍ ŠKOLE. 
S sebou si přineste:
 • pozvánku v listinné podobě
 • povolené pomůcky (uvedeny na pozvánce): psací potřeby, zejména modře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby 
 • pohodlné oblečení a obuv
 • svačinu a pití

zpráva 10. 2. 2024

Metodika přijímacího řízení na stránkách MŠMT
DiPSy.cz
Doklad o splnění povinné školní docházky v systéímu nedokládáte - příloha má příznak povinná, ale nic se nepřipojuje. Vysvědčení o ukončení 5. a 9. ročníku ZŠ budou žáci dokládat až 1. září 2024. 

zpráva k 1. 2. 2024

1. Důležité k vyplnění přihlášky:

IZO školy: 000068845

osmileté studium na Dvořákově gymnáziu, obor 79-41-K/81, zaměření se neuvádí

čtyřleté studium na Dvořákově gymnáziu, obor 79-41-K/41, v letošním roce se lze přihlásit na obě zaměření:

 • společenskovědní (švp 007/2024) 
 • přírodovědně-technické (švp 008/2024).

2. Tiskopisy (přihlášku, hodnocení,... v aktuálních verzích) naleznete na https://www.prihlaskynastredni.cz/stredni-skola.html

3. Ukázky, jak formuláře vyplnit, najdete níže v přílohách.

4. Kritéria přijetí naleznete níže v přílohách.


 Přijímací řízení na střední školy obecně - duben 2024

 • Řádný termín PZ: pátek 12. 4. 2024, pondělí 15. 4. 2024 - čtyřleté obory vzdělání, úterý 16. 4.2024, středa 17. 4. 2024 - osmileté obory vzdělání
 • Náhradní termín PZ: pondělí 29. 4.2024, úterý 30. 4. 2024 - všechny obory vzdělání
 • Obsah jednotné přijímací zkoušky se nemění.
 • Bude možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky do 3 oborů vzdělání, nově je zavedena prioritizace, tzn. stanovení pevného pořadí na přihlášce podle volby uchazeče.
 • Termín pro podání přihlášek do oborů středního vzdělání bez talentové zkoušky je 20. února 2024. Přihlášku bude možné podat nejdříve od 1. února 2024.
 • Přihlášky bude možné podat plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím identity občana, dále bude možné podat přihlášku listinně s podporou elektronického systému nebo jen v listinné podobě na tiskopisu.
 • Bude zachován počet 2 pokusů možnosti konat testy JPZ. Nově budou mít 2 pokusy i uchazeči, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.
 • Principy konání druhého kola přijímacího řízení jsou nastaveny podobně jako kolo první, a to včetně jednotných termínů a povinnosti zohlednit v rámci kritérií pro přijetí jednotné přijímací zkoušky. V rámci druhého kola je povinně aplikován výsledek jednotných přijímacích zkoušek z kola prvního.
 • V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, bude mít možnost v dané škole podat "vzdání se" svého místa a zúčastni se následujících kol přijímacího řízení.

Informace o přijímacím řízení do prvních ročníků na Dvořákovo gymnázium

PŘIHLÁŠKY A TERMÍNY

Podání přihlášek od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024, a to plně elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím identity občana, dále bude možné podat přihlášku listinně s podporou elektronického systému nebo jen v listinné podobě na tiskopisu.
Přihlášku v listinné podobě můžete podat osobně v úředních hodinách (8.00–16.00) nebo poštou do kanceláře Dvořákova gymnázia na adrese:
Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace
Dvořákovo nám. 800, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. Součástí přihlášky je čestné prohlášení podávající osoby, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem.

Způsoby podání přihlášek

(zpracováno na základě www.prihlaskynastredni.cz)

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 1. Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA).
  Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 2. Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 3. Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

1. Elektronická přihláška

Pokud máte elektronickou identitu, můžete podat přihlášku zcela jednoduše online.

 • Přihlásíte se do systému, ten je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v  minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením a to je vše.

2. Výpis ze systému

Vše vyplníte online, ale bez přihlášení, proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit. Nahrajete přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

 • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Jsou zde uvedeny přehledné informace o každé škole, například počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek v minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.
 • Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).
3. Tiskopis se všemi přílohami

Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

Důležité změny:

1) Určení priority jednotlivých škol:

 • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
 • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
 • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

2) Na všech třech přihláškách bude uvedena stejná priorita škol.

3) Dle zákona stačí doložení prospěchu jakoukoliv formou, tedy lze přiložit prostou fotografii nebo sken vysvědčení. Zároveň je možné i doložení jiným způsobem, např. potvrzením od základní školy s QR kódem. Vždy se dokládá formou přílohy, nepotvrzuje se na přihláškách, jak tomu bylo dříve.

4) JPZ bude konat uchazeč výhradně na některých ze škol, na které se přihlásil. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a uchazeč se o nich dozví z pozvánek, které školy pošlou. Může se stát, že uchazeč bude konat JPZ i 2x ve stejné škole. Náhradní termín JPZ bude uchazeč konat ve škole, kde se konal termín řádný.

5) Pokud uchazeč bude přijat do oboru/střední školy, kam nechce nebo nemůže nastoupit, může se vzdát přijetí - tzv. zpětvzetí přihlášky. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole a až potom si může podat přihlášku do 2. či dalšího kola přijímacího řízení.

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek

Datum Akce
12. a 15. dubna 2024 Konání JPZ (jednotné přijímací zkoušky) na 4leté gymnázium
16. a 17. dubna 2024 Konání JPZ (jednotné přijímací zkoušky) na 8leté gymnázium
29. a 30. dubna 2024 Náhradní termín konání JPZ - pro všechny obory
13. května 2024  od 14.00 do 17.00 hodin Nahlížení do spisu
15. května 2024 Zveřejnění výsledků ředitelem školy

Další informace:

a) Kopie diplomů ze soutěží (viz níže kritéria), je vhodné dodat s přihláškou, nejpozději však 17. 4. 2024.

b) Formulář potvrzení o umělecké, sportovní či jiné zájmové činnosti, které se uchazeč o 4leté studium věnuje pod hlavičkou nějaké organizace (viz níže kritéria) rovněž najdete v příloze na konci textu.

c) Současně je třeba také do 20. února 2024 doložit vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, pokud se jedná o uchazeče  se speciálními vzdělávacími potřebami. 

d) V případě občanství mimo EU je nutné doložení oprávnění k trvalému pobytu.

e) Cizinci podle § 20 odst. 4 školského zákona, cizinci na základě § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb.  a na základě OOPLexIIPZ ze dne 31. října 2023 se promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, se ověří rozhovorem.

f) Cizinec podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. a podle OOPLexIIPZ ze dne 31. října 2023  může k přihlášce podat žádost o konání písemného testu jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. 

h) Cizinec společně s žádostmi z bodu e) a f) doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona č.67/2022 Sb. (doloží doklad o dočasné ochraně).


Přijímací zkoušky

Zkoušky se konají z českého jazyka a literatury a matematiky v jednom dni, žáci zaznamenávají výsledky na záznamový arch, který se skenuje do Cermatu. Test z ČJ trvá 60 minut, z matematiky 70 minut.

Informace k přijímacímu řízení pro rok 2024 také na www.prihlaskynastredni.cz  a na www.cermat.cz - tiskopisy přihlášek, organizace jednotné zkoušky, testová zadání k procvičení.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ 

V souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji kritéria 1. kola přijímacího řízení pro rok 2024 takto:

Kritéria  přijetí na 8leté gymnázium

pro obor 79-41-K/81

O přijetí uchazeče se rozhodne podle součtu bodů za:

 • výsledky jednotné přijímací zkoušky, tj. výsledky didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika, 
 • prospěch ze základní školy
 • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče - viz upřesnění níže.

Dalším kritériem přijetí je úspěšné absolvování rozhovoru v případě prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury na základě § 20 odst. 4 školského zákona a na základě OOP LexIIPZ ze dne 31. října 2023.

Pořadí uchazečů bude stanoveno takto:

 • Didaktický test z českého jazyka a literatury bude ohodnocen 0–50 body. 
 • Didaktický test z matematiky bude ohodnocen 0–50 body. 
  Testy budou připraveny a zpracovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) - viz „Jednotná přijímací zkouška 2024" https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska.
 • Prospěch ze základní školy bude ohodnocen 0–20 body.
  Pro hodnocení prospěchu ze ZŠ bude přihlédnuto k průměrnému prospěchu z 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku. Uchazeč  za průměr (průměr z průměrů obou vysvědčení) 1,00 získá 20 bodů, za průměr 1,03 získá 19 bodů, za průměr 1,06 získá 18 bodů atd. (tj. za každý o 0,03 horší průměr o jeden bod méně), za průměr 1,60 a horší žádný bod.
  Doložení s přihláškou do 20. 2. 2024: výpis známek ze školního IS nebo formulář Hodnocení na vysvědčeních nebo sken vysvědčení.
 • Za úspěchy v matematické olympiádě nebo v matematické soutěži Pangea ve 4. a 5. třídě mohou uchazeči získat body navíc: v okresním a vyšším kole za 1. místo 5 bodů, za 2. místo 3 body, za 3. místo 2 body, za 4. místo 1 bod. Body získané v soutěžích se sčítají, nejvíce však mohou uchazeči získat za soutěže 10 bodů. 
  Poznámka: Matematická olympiáda je soutěž pořádaná Jednotou českých matematiků a fyziků, Pangea je soutěž pořádaná matematickým spolkem Meridian.
  Doložení do 17. 4. 2024: kopie nebo sken diplomu nebo výsledkové listiny s podpisem a razítkem školy.
 • V případě rovnosti součtu bodů rozhoduje o pořadí uchazečů pomocné subkriterium – vyšší úspěšnost v otevřených úlohách (úlohách bez nabídky odpovědí) v testu z matematiky, v případě shody dále v otevřených úlohách v testu z českého jazyka.
 • Pokud je uchazeči na jeho žádost prominuta  zkouška z českého jazyka a literatury na základě § 20 odst. 4 školského zákona, zákona č. 67/2022 Sb. a na základě OOP LexIIPZ ze dne 31. října 2023, pak je podmínkou přijetí ke studiu úspěšné absolvování rozhovoru, kterým se ověřuje znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Jestliže uchazeč absolvuje neúspěšně rozhovor, uchazeč kritéria přijetí nesplnil a není z důvodu nesplnění kritérií přijat. Podrobnější informace k průběhu rozhovoru jsou uvedeny níže v části Rozhovor na základě prominutí zkoušky z ČJ .
  Doložení s přihláškou do 20. 2. 2024: formulář Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou a doklad o dočasné ochraně.

Další informace

 • Nahlížení do spisu bude možné v pondělí 13. 5. 2024  od 14.00 hod. do 17.00 hod. na sekretariátu školy.
  Zveřejnění výsledků: 15. 5. 2024. Počet přijímaných uchazečů: 30.
 • Do 20. února 2024 je nutno doložit vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, pokud se jedná o uchazeče  se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 • V případě občanství mimo EU je nutné doložení oprávnění k trvalému pobytu.
 • Cizinec podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. a podle OOPLexIIPZ ze dne 31. října 2023  může k přihlášce podat žádost o konání písemného testu jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
  Doložení s přihláškou do 20. 2. 2024: formulář Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou a doklad o dočasné ochraně.

Kritéria  přijetí na 4leté gymnázium

pro obor 79-41-K/81, zaměření přírodovědně-technické ŠVP 0008/2024,  zaměření společenskovědní ŠVP 0007/2024

O přijetí uchazeče se rozhodne podle součtu bodů za:

 • výsledky jednotné přijímací zkoušky, tj. výsledky didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika,
 • prospěch ze základní školy,
 • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, např. účast v okresních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěží. 

Dalším kritériem přijetí je úspěšné absolvování rozhovoru v případě prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury na základě § 20 odst. 4 školského zákona a na základě OOP LexIIPZ ze dne 31. října 2023.

Pořadí uchazečů bude stanoveno takto:

 • Didaktický test z českého jazyka bude ohodnocen 0–50 body. 
 • Didaktický test z matematiky bude ohodnocen 0–50 body. 
  Testy budou připraveny a zpracovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) - viz „Jednotná přijímací zkouška 2024" https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska
 • Prospěch ze základní školy bude ohodnocen 0–20 body. 
  Pro hodnocení prospěchu ze ZŠ bude přihlédnuto k průměrnému prospěchu z 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku. Uchazeč  za průměr (průměr z průměrů obou vysvědčení) 1,00 získá 20 bodů, za průměr 1,03 získá 19 bodů, za průměr 1,06 získá 18 bodů atd. (tj. za každý o 0,03 horší průměr o jeden bod méně), za průměr 1,60 a horší žádný bod.
  Doložení s přihláškou do 20. 2. 2024: výpis známek ze školního IS nebo formulář Hodnocení na vysvědčeních nebo sken vysvědčení.
 • Za úspěchy ve školních soutěžích v 8.–9. třídě mohou uchazeči získat body navíc v okresním a vyšším kole: za 1. místo 5 bodů, za 2. místo 3 body, za 3. místo 2 body, za 4. místo 1 bod. Body získané v různých soutěžích se sčítají, nejvíce však mohou uchazeči získat za soutěže 10 bodů.
  Poznámka: Školními soutěžemi pro uchazeče z devátých tříd rozumíme soutěže, které jsou uvedeny v Informativním seznamu soutěží MŠMT pro školní rok 2023/2024 (https://www.msmt.cz/file/61639/) s uvedeným typem soutěže - oborové.
  Doložení do 17. 4. 2024: kopie nebo sken diplomu nebo výsledkové listiny s podpisem a razítkem školy.
 • Za uměleckou, sportovní či jinou zájmovou činnost, které se uchazeč věnuje pod hlavičkou nějaké organizace (ZUŠ, sportovní oddíl, skautský oddíl apod.) může tento uchazeč získat až 4 body. Podmínkou je orazítkované a podepsané potvrzení této organizace (od učitele, trenéra, vedoucího apod.), že dotyčný uchazeč v době podání přihlášky minimálně 2 roky – 2 body (popř. minimálně 3 roky – 3 body, popř. minimálně 4 a více roků – 4 bodů) aktivně zmíněnou činnost vykonává.
  Body získané za uměleckou, sportovní či jinou zájmovou činnost se sčítají, nejvíce však mohou uchazeči získat za tyto činnosti 6 bodů.
  Doložení do 17. 4. 2024: formulář Potvrzení o aktivní činnosti (pro každou činnost, které se uchazeč věnuje) ke stažení na webu školy: https://www.dgkralupy.cz/media/3071/potvrzeni-o-aktivni-cinnosti.pdf 
 • V případě rovnosti součtu bodů rozhoduje o pořadí uchazečů pomocné subkriterium – vyšší úspěšnost v otevřených úlohách (úlohách bez nabídky odpovědí) v testu z matematiky, v případě shody dále v otevřených úlohách v testu z českého jazyka.
 • Pokud je uchazeči na jeho žádost prominuta  zkouška z českého jazyka a literatury na základě § 20 odst. 4 školského zákona, zákona č. 67/2022 Sb. a na základě OOP LexIIPZ ze dne 31. října 2023, pak je podmínkou přijetí ke studiu úspěšné absolvování rozhovoru, kterým se ověřuje znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Jestliže uchazeč absolvuje neúspěšně rozhovor, uchazeč kritéria přijetí nesplnil a není z důvodu nesplnění kritérií přijat.
  Doložení s přihláškou do 20. 2. 2024: formulář Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou a doklad o dočasné ochraně.

Další informace

 • Nahlížení do spisu bude možné v pondělí 13. 5. 2024  od 14.00 hod. do 17.00 hod. na sekretariátu školy.
  Zveřejnění výsledků: 15. 5. 2024. Počet přijímaných uchazečů: 30 na zaměření přírodovědně-technické a 30 na zaměření společenskovědní.
 • Do 20. února 2024 je nutno doložit vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, pokud se jedná o uchazeče  se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 • V případě občanství mimo EU je nutné doložení oprávnění k trvalému pobytu.
 • Cizinec podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. a podle OOPLexIIPZ ze dne 31. října 2023  může k přihlášce podat žádost o konání písemného testu jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.
  Doložení s přihláškou do 20. 2. 2024: formulář Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou a doklad o dočasné ochraně.

Rozhovor na základě prominutí zkoušky z ČJ

 • Pokud je uchazeči na jeho žádost prominuta  zkouška z českého jazyka a literatury na základě § 20 odst. 4 školského zákona, zákona č. 67/2022 Sb. a na základě OOP LexIIPZ ze dne 31. října 2023, pak je podmínkou přijetí ke studiu úspěšné absolvování rozhovoru, kterým se ověřuje znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Jestliže uchazeč absolvuje neúspěšně rozhovor, uchazeč kritéria přijetí nesplnil a není z důvodu nesplnění kritérií přijat.
 • Termín konání rozhovoru: 16. 4. 2024 v době konání zkoušky z českého jazyka
 • Neposuzuje se znalost ČJ v celé šíři, ale pouze elementární znalost nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, otázky nesmí přesahovat znalost stanovené v RVP pro základní vzdělávání.
 • Zkouška je organizována jako komisionální a bude z ní učiněn záznam.
 • Výsledek hodnocení je:  uspěl nebo neuspěl.
 • V případě neúspěšného vykonání rozhovoru, uchazeč nesplnil kritéria přijímacího řízení a řadí se do seznamu uchazečů, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení.

Struktura rozhovoru:

 1. Úvod - otázky směřující k informací o dané osobě: Jak se jmenuješ?, Kolik je ti let?, Odkud jsi? Jaký je Tvůj mateřský jazyk? Jak dlouho jsi v České republice? Máš v České republice nějakého kamaráda? (Tato část není hodnocena, slouží k navození atmosféry)
 2. Dosavadní vzdělání a zájmy uchazeče - rozhovor
 3. Sepsání krátkého textu - uchazeči je stanoveno/losuje si téma, o němž sepíše během 15 minut  krátký odstavec textu.
 4. Popis obrázku - uchazeči je předložen/losuje  obrázek. Má za úkol je cca 1 minutu popisovat. Následně jsou mu kladeny doplňující otázky.
 5. Diskuze nad textem - uchazeči je předložen/losuje krátký text. Text čte nahlas a cca 1 minutu jej interpretuje. Následně je nad obsahem vedena diskuze.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky zveřejníme  15. 5. 2024 na vývěsce a webu školy.

Nahlížení do spisu bude možné v pondělí 13. 5. 2024  od 14.00 hod. do 17.00 hod. na sekretariátu školy. Uchazeči podávající přihlášku elektronicky mohou záznamové archy a vyhodnocení jednotné zkoušky vidět rovněž v DIPSY po přihlášení. Ostatní mají záznamové archy a výsledky k dispozici ve spisu ve škole, ve které konali jednotnou zkoušku.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají. Zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů pod jejich registračním číslem v DIPSY, na vývěsce a webu školy se rozhodnutí považují za oznámená.

Odvolání proti rozhodnutí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků řediteli školy, který rozhodnutí vydal. Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity je v současném novém systému bezpředmětným, protože všechna místa budou obsazena. Místo uvolněné po zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých není možné zaplnit v daném kole jiným uchazečem.

V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, bude mít možnost v dané škole podat "vzdání se" svého místa a zúčastnit se následujících kol přijímacího řízení. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a až potom může podat přihlášku do 2. či dalších kol (tzn. nedostane místo v méně prioritním oboru v 1. kole). Tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole.

Škola si vyhrazuje právo změn v návaznosti na aktuální situaci v legislativě. V případě nejasností nás kontaktujte na telefonu 315 727 311 a na mailové adrese info@dgkralupy.cz.

Kralupy nad Vltavou, 24. 01. 2024
RNDr. Andrej Plecháček
ředitel školy


Další informace

Aplikace CERMATu

určená k procvičování testů a úloh zadaných v rámci přijímací zkoušky https://tau.cermat.cz/

Informační web CERMATu

https://www.prihlaskynastredni.cz/

Informace na webu MŠMT

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 


 

Informace o aplikaci k procvičení testů naleznete také v příloze: Aplikace do mobilu.pdf.

QR kody

Přílohy