Vážení rodiče, milí žáci,

v přiložených souborech pod článkem naleznete výsledky přijímacího řízení a formulář pro odvolání.

Zájemce o studium prosíme o urychlené doručení zápisového lístku, v opačném případě o zprávu, že nastupují do jiné školy.

 

Důležité termíny: 

Nahlížení do spisu 30. 4. 2019 od 14.00 hod do 17.00 hod. na sekretariátu školy.

Vydání rozhodnutí 2. 5. a 3. 5. 2019 od 8.00 hod do 16.00 hod.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o výsledku PZ je možné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek vydá příslušná základní škola nebo krajský úřad. 

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Hodnocení uchazečů bude ukončeno a výsledky přijímacího řízení budou oznámeny  30. 4. 2019 do 12 hod. Přijatý uchazeč nemusí čekat, až dostane písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům (zásilka bude uložena na poště pouze 5 pracovních dnů, poté se považuje za doručenou), seznam přijatých uchazečů zveřejní na webu a vývěsce školy (novela § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona).

Pořadí uchazečů podle přidělených čísel bude zveřejněno na úřední desce u vstupních dveří budovy školy a na webových stránkách školy. Přidělená čísla oznámí sekretariát školy zákonným zástupcům při odevzdání přihlášky, popřípadě jej zašle dopisem.

Ke studiu na čtyřleté studium obor 79-41-K/41 gymnázium bude takto přijato 52 nejlepších uchazečů.

Ke studiu na osmileté studium obor 79-41-K/81 gymnázium bude takto přijato 30 nejlepších uchazečů.

Přijatí uchazeči musí podle platné vyhlášky doložit svůj zájem o studium tak, že odevzdají tzv. zápisový lístek (obdrží jej na své ZŠ) do 10 pracovních dní ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Pokud tak neučiní, rozešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí uchazečům na dalších místech.

ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

Proti rozhodnutí o nepřijetí se mohou zákonní zástupci uchazeče odvolat prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Odvolání je nutné řediteli gymnázia doručit až poté, co zákonní zástupci obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou nebo si jej osobně vyzvednou v sekretariátu školy. Lhůta pro podání odvolání je 3 dny od doručení či převzetí rozhodnutí. Formulář pro odvolání naleznete v příloze, nebo na sekretariátu školy.

Druhé kolo může být vypsáno v případě, že počet přijatých v kole prvním nedosáhne počtu 52, resp. 30 žáků.

Poznámka: 
Škola si vyhrazuje právo změn v návaznosti na aktuální situaci v legislativě. V případě nejasností nás kontaktujte na telefonu 315 727 311 a na mailové adrese: info@dgkralupy.cz.

Předpokládaný počet přijímaných žáků v přijímacím řízení ve školním roce 2018/19:

1 třída osmiletého gymnázia (po 5. třídě – 30 žáků) 
1 třída čtyřletého gymnázia přírodovědně-technické zaměření (po 9. třídě – 26 žáků) 
1 třída čtyřletého gymnázia společenskovědní zaměření (po 9. třídě – 26 žáků) 


RNDr. Andrej Plecháček
ředitel školy