Aktuálně:
Přihlašování na kurzy je ukončeno, kurzy již byly zahájeny.


Dvořákovo gymnázium bude pořádat v případě zájmu z řad žáků základních škol 

přípravné kurzy na přijímací zkoušky na čtyřleté studium pro školní rok 2023/24.

Kurz matematiky začne ve středu 2. listopadu 2022 a cena je 1 500 Kč, kurz českého jazyka začne ve čtvrtek 3. listopadu a cena je 750 Kč. Přihlásit se můžete na oba kurzy, nebo jednotlivě.

Vážení zájemci,
vzhledem k naprosto nečekanému enormnímu zájmu o přípravné kurzy je již kapacita kurzů naplněna.
Děkujeme za zájem a omlouváme se všem, které jsme nemohli do kurzu z kapacitních důvodů zařadit.

1. Kurz matematiky se bude konat vždy ve středu od 16.00 do 17.40 hodin jednou za 14 dní.

V rámci kurzu budou žáci připravováni na přijímací zkoušky zadávané CZVV (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT), které vycházejí z RVP pro ZŠ a obsahují následující tematické celky. 

Tematický celek

Počítání s racionálními čísly

Mocniny a odmocniny

Úpravy výrazů

Cvičný test a rozbor

Rovnice a slovní úlohy

Procenta a slovní úlohy s nimi

Poměr, trojčlenka

Trojúhelník, čtyřúhelník

Tělesa

Cvičný test a rozbor

Žáci si k přípravnému kurzu sami zakoupí pracovní sešit: TESTY z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ 2023 -2024, ISBN 978-80-7358-410-8

https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592197541415&sys=dsh%3A17592186438501 


2. Kurz českého jazyka se bude konat vždy ve čtvrtek od 15.15 do 16.00 hodin jednou za 14 dní

V rámci kurzu budou žáci připravováni na přijímací zkoušky zadávané CZVV (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT), které vycházejí z RVP pro ZŠ a obsahují následující tematické celky. 

Tematický celek

Hláskosloví, slovní druhy
Stavba slova, i/y po obojetných souhláskách

Slovotvorný rozbor, pravopis předpon a přípon
Podstatná jména a jejich kategorie

Psaní velkých písmen ve víceslovných jménech a názvech
Přídavná jména, skloňování jmen cizího původu 

Zájmena, druhy, skloňování
Číslovky, druhy, psaní číslovek

Slovesa a jejich kategorie
Shoda přísudku s podmětem
Spojky, částice, citoslovce

Věta jednoduchá, větné členy
Souvětí, druhy souvětí, interpunkce

Souvětí podřadné, druhy vět vedlejších
Souvětí souřadné, poměry mezi větami hlavními

Stavba složitého souvětí, slovosled, odchylky
Poměry v souřadně spojených VV a větných členech

Cvičný test a jeho rozbor

Absence na kurzu

Pokud se účastník nemůže zúčastnit lekce prezenčně (např. z důvodu nemoci, karantény), může si od lektora vyžádat zaslání pracovních materiálů k dané lekci. Kurz matematiky vedou Mgr. Jana Nováková jana.novakova@dgkralupy.cz a Mgr. Marion Obručníková obrucnikova@dgkralupy.cz a kurz českého jazyka vede Mgr. Pavel Rynt rynt@dgkralupy.cz

Pro přijímací zkoušky na osmileté gymnázium naše škola přípravné kurzy nepořádá.

Důležitý dodatek k přípravným kurzům:

V případě uzavření školy budou kurzy probíhat distančně.

Kurz se otevře při minimálním počtu 10 zájemců - žáků.

 

Platbu (matematika 1 500 Kč, český jazyk 750 Kč) prosím proveďte do 31. 10. 2021
na účet 19-233220207/0100, variabilní symbol: 1111
Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno a příjmení žáka, který bude kurz absolvovat.

Celková cena pro oba kurzy 2 250 Kč.

Prosíme, nezapomeňte uhradit kurzovné do zahájení kurzů.

Při neotevření kurzu se kurzovné automaticky vrátí na účet, ze kterého byla platba uskutečněna.

Kurz bude zahájen 2. a 3. 11. 2022 v budově Dvořákova gymnázia (Dvořákovo nám. 800, Kralupy nad Vltavou) v učebně 01 v přízemí.

Všem žákům přejeme úspěšné přijímací zkoušky v roce 2023!

 

Mgr. Eva Popová

zástupkyně ředitele
Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou,
příspěvková organizace