Výsledky přijímacího řízení a nahlížení do spisu

Výsledky prvního kola přijímacího řízení budou zveřejněny ve středu 15. 5. 2024 na webových stránkách školy a na vývěsce školy. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají. Zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů pod jejich registračním číslem v DIPSY, na vývěsce a webu školy se rozhodnutí považují za oznámená.

Nahlížení do spisu (seznámení s podklady rozhodnutí)  bude možné v pondělí 13. 5. 2024  od 14.00 hod. do 17.00 hod. na sekretariátu školy.  Součástí spisu v tento den není informace o umístění uchazeče a o přijetí/nepřijetí uchazeče.

Uchazeči podávající přihlášku elektronicky mohou od 15. 5. 2024 záznamové archy a vyhodnocení jednotné zkoušky vidět rovněž v DIPSY po přihlášení. Ostatní mají záznamové archy a výsledky k dispozici ve spisu ve škole, ve které konali jednotnou zkoušku.

Odvolání proti rozhodnutí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků řediteli školy, který rozhodnutí vydal. Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity je v současném novém systému bezpředmětným, protože všechna místa budou obsazena. Místo uvolněné po zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých není možné zaplnit v daném kole jiným uchazečem.