Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností
od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:

 • Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani
  roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech
  krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole
  (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
 • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor
  ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou
  Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim
  o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
 • Dále jsou z povinnosti nosit ochranný prostředek vyjmuty osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo
  v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez
  přítomnosti jiné osoby, v případě Hlavního města Prahy, Ústeckého kraje, Jihomoravského kraje,
  Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Středočeského kraje, Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje,
  Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje po dobu, kdy vykonávají tuto činnost
  na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka (typicky se bude jednat o kabinet,
  sborovnu apod.).
 • Ochrana dýchacích cest dále není nově nutná (bez ohledu na kraj) v těchto případech:
  ▪ zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň
  2 metry,
  ▪ při pobytu ve škole v přírodě
  • toto se vztahuje na pobyt jako takový, v případě aktivit mimo areál, kde dochází ke styku
  s jinými osobami, je nezbytné dodržovat obecné podmínky pro nošení ochranného
  prostředku,
 • Nadále bez ohledu na kraj platí výjimky z nošení ochrany dýchacích cest pro:
  ▪ vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik,
  zpěv, hra na dechové nástroje),
  ▪ ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě
  a domově mládeže,
  ▪ osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se
  závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují
  dodržování tohoto zákazu,
  ▪ děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách
  zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
  ▪ školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol a školských zařízení s účinností od 8. 6. 2021,
kterým se oproti současnosti mění následující:

 • Sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob
  ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory
  jako jsou sprchy.
 • Nadále platí, že omezení počtu osob ve skupině se neuplatní u mateřských škol a u oborů středního
  a vyššího odborného vzdělávání, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo
  akreditovaného vzdělávacího či studijního programu.
 • Sportovní činnosti na vnějších sportovištích nejsou nadále omezeny.

Odkaz: https://testovani.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-76.pdf