Dvořákovo gymnázium a SOŠE v Kralupech nad Vltavou vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení

 

INFORMACE O 2. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ ČTYŘLETÉHO STUDIA OBORU 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠEOBECNÉ) VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

1. PŘIHLÁŠKY

Podání přihlášek do 31. 5. 2019 osobně do kanceláře Dvořákova gymnázia a SOŠE. Přihlášku musí přinést osobně zákonný zástupce s platným OP v úředních hodinách (8.00–16.00) na adresu:

Dvořákovo gymnázium a SOŠE v Kralupech nad Vltavou

Dvořákovo nám. 800,

278 53 Kralupy nad Vltavou

 1. a) Přihlášku ke studiu naleznete v příloze na konci textu (XLSX - přihláška má dvě stránky, druhou stránku přihlášky najdete na druhém listu excelového souboru, nebo v PDF) nebo na stránkách Cermatu, MŠMT, popřípadě ji obdržíte na ZŠ. Údaje v přihlášce musí být potvrzeny ředitelstvím ZŠ. Potvrzení od lékaře na přihlášku ani výstupní hodnocení nepožadujeme.

Poznámka:

Do kolonky Obor vzdělání a zaměření, které zaměření uchazeč preferuje. Na naší škole může vybírat ze dvou možností: společenskovědní zaměření (SV) nebo přírodovědně-technické zaměření (PT). Tuto volbu bude moci uchazeč ještě i průběhu prvního ročníku změnit.

 1. b) Kopie diplomů ze soutěží (- viz níže kritéria a bonifikace), je potřeba dodat s přihláškou.
 2. c) Formulář potvrzení o umělecké, sportovní či jiné zájmové činnosti, které se uchazeč věnuje pod hlavičkou nějaké organizace (- viz níže kritéria a bonifikace) rovněž najdete v příloze na konci textu.
 3. d) Výpis výsledků jednotné přijímací zkoušky, tj. výsledků didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika

 

Výsledky zveřejníme 3. 6. 2019 do 12 hod. na vývěsce a webu školy.

Nahlížení do spisu bude možné 3. 6. 2019 od 14.00 hod. do 16.00 hod. na sekretariátu školy.

Vydání rozhodnutí 4. 6. od 8.00 hod do 16.00 hod.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o výsledku PZ je možné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek vydá příslušná základní škola nebo krajský úřad.

2. KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

V souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji kritéria 2. kola přijímacího řízení pro rok 2019 takto:

B) NA ČTYŘLETÉ STUDIUM OBOR 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠEOBECNÉ):

O přijetí uchazeče se rozhoduje podle:

 • výsledku jednotné přijímací zkoušky, tj. výsledků didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika
 • podle prospěchu ze základní školy
 • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, např. účast v okresních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěží.

Pořadí uchazečů bude stanoveno takto:

 • Didaktický test z českého jazyka je ohodnocen 0–50 body.
 • Didaktický test z matematiky je ohodnocen 0–50 body.
  Testy byly připraveny a zpracovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) - www.cermat.cz (viz odkaz „Jednotná přijímací zkouška 2019").
 • Prospěch ze základní školy bude ohodnocen 0–50 body.
  Pro hodnocení prospěchu ze ZŠ bude přihlédnuto k průměrnému prospěchu z konce 8. ročníku a pololetí 9. ročníku. Uchazeč získá za průměr 1,00 - 50 bodů, za průměr 1,02 - 49 bodů, za průměr 1,04 - 48 bodů atd. (tj. za každý o 0,02 horší průměr o jeden bod méně), za průměr 2,00 a horší žádný bod.
 • Za úspěchy ve školních soutěžích v 8. a 9. třídě mohou uchazeči získat body navíc:
  v okresním a vyšším kole: za 1. místo 10 bodů, za 2. místo 7 bodů, za 3. místo 5 bodů, za 4. místo 3 body, za 5. místo 2 body, za 6. místo 1 bod. Body získané v různých soutěžích se sčítají, nejvíce však mohou uchazeči získat za soutěže 20 bodů.

Poznámka:

školními soutěžemi pro uchazeče z devátých tříd rozumíme:

Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, soutěže v cizích jazycích (zařazených MŠMT do soutěží typu A), Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Astronomická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoríáda, Přírodovědný klokan, Mladý Demosthenes, Logická olympiáda, Mladý programátor.

 • Za uměleckou, sportovní či jinou zájmovou činnost, které se uchazeč věnuje pod hlavičkou nějaké organizace (ZUŠ, sportovní oddíl, skautský oddíl apod.) může tento uchazeč získat až 10 bodů. Podmínkou je razítkované a podepsané potvrzení této organizace (od učitele, trenéra, vedoucího apod.), že dotyčný uchazeč v době podání přihlášky minimálně 2 roky – 5 bodů (popř. minimálně 3 roky – 7 bodů, popř. minimálně 4 a více roků – 10 bodů) aktivně zmíněnou činnost vykonává.
  Body získané za uměleckou, sportovní či jinou zájmovou činnost se sčítají, nejvíce však mohou uchazeči získat za tuto činnost 20 bodů.

Formulář Potvrzení o umělecké, sportovní či jiné zájmové činnosti, které se uchazeč věnuje pod hlavičkou nějaké organizace, najdete v příloze. Každou činnost, které se uchazeč věnuje, je třeba potvrdit samostatným formulářem.

3. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky zveřejníme 3. 6. 2019 do 12 hod. na vývěsce a webu školy.

Hodnocení uchazečů bude ukončeno a výsledky přijímacího řízení budou oznámeny  3. 6. 2019 do 12 hod. Přijatý uchazeč nemusí čekat, až dostane písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům (zásilka bude uložena na poště pouze 5 pracovních dnů, poté se považuje za doručenou), seznam přijatých uchazečů zveřejní na webu a vývěsce školy (novela § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona).

Pořadí uchazečů podle přidělených čísel bude zveřejněno na úřední desce u vstupních dveří budovy školy a na webových stránkách školy. Přidělená čísla oznámí sekretariát školy zákonným zástupcům při odevzdání přihlášky, popřípadě jej zašle dopisem.

Ke studiu na čtyřleté studium obor 79-41-K/41 gymnázium bude ve druhém kole podle výše uvedených kritérií přijato 5 nejlépe hodnocených uchazečů - do třídy se společenskovědním zaměřením 1 uchazeč, do třídy s přírodovědně-technickým zaměřením 4 uchazeči.

Přijatí uchazeči musí podle platné vyhlášky doložit svůj zájem o studium tak, že odevzdají tzv. zápisový lístek (obdrží jej na své ZŠ) do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Pokud tak neučiní, rozešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí uchazečům na dalších místech.

4. ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

Proti rozhodnutí o nepřijetí se mohou zákonní zástupci uchazeče odvolat prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Odvolání je nutné řediteli gymnázia doručit až poté, co zákonní zástupci obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou nebo si jej osobně vyzvednou v sekretariátu školy. Lhůta pro podání odvolání je 3 dny od doručení či převzetí rozhodnutí.

Kralupy nad Vltavou, 16. května 2019
RNDr. Andrej Plecháček
ředitel školy