Přijímací řízení

Aktuálně

 • pořádáme přípravné kurzy pro žáky 9. tříd
 • přijímáme přihlášky ke studiu na sekretariátu školy po-pá 8.00-16.00 do 28. 2. 2020 osobně, do 2. 3. 2020 poštou
 •  

Informace o přijímacím řízení do prvních ročníků ve školním roce 2019/2020

1. PŘIHLÁŠKY

Podání přihlášek do 1. 3. 2020 osobně do kanceláře Dvořákova gymnázia a SOŠE. Přihlášku musí přinést osobně zákonný zástupce s platným OP v úředních hodinách (8.00–16.00) na adresu:

Dvořákovo gymnázium a SOŠE v Kralupech nad Vltavou
Dvořákovo nám. 800, 
278 53 Kralupy nad Vltavou

a) Přihlášku ke studiu naleznete v příloze na konci textu (XLSX - přihláška má dvě stránky, druhou stránku přihlášky najdete na druhém listu excelového souboru, nebo v PDF) nebo na stránkách Cermatu, MŠMT, popřípadě ji obdrží na ZŠ. Údaje v přihlášce musí být potvrzeny ředitelstvím ZŠ. Potvrzení od lékaře na přihlášku ani výstupní hodnocení nepožadujeme.

Poznámka:
Pokud budete vyplňovat přihlášku do čtyřletého studia, napište do kolonky Obor vzdělání a zaměření, které zaměření uchazeč preferuje. Na naší škole může vybírat ze dvou možností: společenskovědní zaměření (SV) nebo přírodovědně-technické zaměření (PT). Tuto volbu bude moci uchazeč ještě i průběhu prvního ročníku změnit.

b) Kopie diplomů ze soutěží (- viz níže kritéria a bonifikace), je potřeba dodat s přihláškou.
c) Formulář potvrzení o umělecké, sportovní či jiné zájmové činnosti, které se uchazeč věnuje pod hlavičkou nějaké organizace (- viz níže kritéria a bonifikace) rovněž najdete v příloze na konci textu.
d) Současně je třeba také do 1. března doložit vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, pokud se jedná o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

Termín školní přijímací zkoušky pro čtyřleté gymnázium je 14. 4. 2020 na škole uvedené na prvním místě a 15. 4. 2020 na škole uvedené na druhém místě v přihlášce.

Termín školní přijímací zkoušky pro osmileté gymnázium je 16. 4. 2020 na škole uvedené na prvním místě a 17. 4. 2020 na škole uvedené na druhém místě v přihlášce.

1. náhradní termín pro všechny obory je 13. 5. 2020 a 2. náhradní termín pro všechny obory je 14. 5. 2020.

Zkoušky se konají z českého jazyka a literatury a matematiky v jednom dni, žáci zaznamenávají výsledky na záznamový arch, který se skenuje do Cermatu. Test z ČJ trvá 60 minut, z matematiky 70 minut.

Podrobné informace a pozvánku ke zkoušce obdrží žák 14 dní před konáním zkoušky.

Všechny výsledky budou zpřístupněny CERMATEM 28. 4. 2020.
(Zaznamenává se lepší výsledek nejen na škole, ale i z jednotlivých testů. např. na 1. škole má žák lepší výsledek z Čj, na 2. škole z Ma. Když se žák na 2. školu nedostaví, zaznamenává se výsledek jen z 1. školy.)

Výsledky zveřejníme 29. 4. 2020 do 12 hod. na vývěsce a webu školy.
Nahlížení do spisu bude možno 29. 4. 2020 od 14.00 hod. do 17.00 hod. na sekretariátu školy.
Vydání rozhodnutí 30. 4. a 4. 5. 2020 od 8.00 hod do 16.00 hod.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o výsledku PZ je možné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek vydá příslušná základní škola nebo krajský úřad.

Informace k přijímacímu řízení pro rok 2019 také na www.cermat.cz - tiskopisy přihlášek, organizace jednotné zkoušky, testová zadání k procvičení.

2. KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

V souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji kritéria 1. kola přijímacího řízení pro rok 2020 takto:

a) na osmileté studium 79-41-K/81 gymnázium (všeobecné):

O přijetí uchazeče se rozhodne podle:

 • výsledku jednotné přijímací zkoušky, tj. výsledků didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika 
 • prospěchu ze základní školy 
 • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, např. účast v okresních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěží.

Pořadí uchazečů bude stanoveno takto:

 • Didaktický test z českého jazyka a literatury bude ohodnocen 0–50 body. 
 • Didaktický test z matematiky bude ohodnocen 0–50 body. 
  Testy budou připraveny a zpracovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) - www.cermat.cz (viz odkaz „Jednotná přijímací zkouška 2019"). Na uvedených stránkách získáte veškeré potřebné informace. Testy se budou konat 16. dubna na škole uvedené na prvním místě a 17. dubna na škole uvedené na druhém místě. Všichni uchazeči na ně budou písemně pozváni dopisem nebo emailem.
 • Prospěch ze základní školy bude ohodnocen 0–20 body.
  Pro hodnocení prospěchu ze ZŠ bude přihlédnuto k průměrnému prospěchu z konce 4. ročníku a pololetí 5. ročníku. Uchazeč  za průměr 1,00 získá 20 bodů, za průměr 1,05 získá 19 bodů, za průměr 1,10 získá 18 bodů atd. (tj. za každý o 0,05 horší průměr o jeden bod méně), za průměr 2,00 a horší žádný bod.
 • Za úspěchy ve školních soutěžích ve 4. a 5. třídě mohou uchazeči získat body navíc: 
  v okresním a vyšším kole: za 1. místo 10 bodů, za 2. místo 7 bodů, za 3. místo 5 bodů, za 4. místo, 3 body, za 5. místo 2 body, za 6. místo 1 bod. Body získané v různých soutěžích se sčítají, nejvíce však mohou uchazeči získat za soutěže 20 bodů.

Poznámka:
školními soutěžemi pro uchazeče z pátých tříd rozumíme: 
Matematická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoriáda, Logická olympiáda, Pohár vědy, Bobřík informatiky, soutěž Pangea.

b) na čtyřleté studium obor 79-41-K/41 gymnázium (všeobecné):

O přijetí uchazeče se rozhodne podle:

 • výsledku jednotné přijímací zkoušky, tj. výsledků didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika
 • podle prospěchu ze základní školy
 • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, např. účast v okresních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěží.

Pořadí uchazečů bude stanoveno takto:

 • Didaktický test z českého jazyka bude ohodnocen 0–50 body. 
 • Didaktický test z matematiky bude ohodnocen 0–50 body. 
  Testy budou připraveny a zpracovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) - www.cermat.cz (viz odkaz „Jednotná přijímací zkouška 2019"). Na uvedených stránkách získáte veškeré potřebné informace. Testy se budou konat 14. dubna na škole uvedené na prvním místě a 15. dubna na škole uvedené na druhém místě. Všichni uchazeči na ně budou písemně pozváni dopisem nebo emailem.
 • Prospěch ze základní školy bude ohodnocen 0–50 body. 
  Pro hodnocení prospěchu ze ZŠ bude přihlédnuto k průměrnému prospěchu z konce 8. ročníku a pololetí 9. ročníku. Uchazeč získá za průměr 1,00 - 50 bodů, za průměr 1,02 - 49 bodů, za průměr 1,04 - 48 bodů atd. (tj. za každý o 0,02 horší průměr o jeden bod méně), za průměr 2,00 a horší žádný bod.
 • Za úspěchy ve školních soutěžích v 8. a 9. třídě mohou uchazeči získat body navíc: 
  v okresním a vyšším kole: za 1. místo 10 bodů, za 2. místo 7 bodů, za 3. místo 5 bodů, za 4. místo 3 body, za 5. místo 2 body, za 6. místo 1 bod. Body získané v různých soutěžích se sčítají, nejvíce však mohou uchazeči získat za soutěže 20 bodů.

Poznámka: 
školními soutěžemi pro uchazeče z devátých tříd rozumíme: 
Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, soutěže v cizích jazycích (zařazených MŠMT do soutěží typu A), Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Astronomická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoríáda, Přírodovědný klokan, Mladý Demosthenes, Logická olympiáda, Mladý programátor.

 • Za uměleckou, sportovní či jinou zájmovou činnost, které se uchazeč věnuje pod hlavičkou nějaké organizace (ZUŠ, sportovní oddíl, skautský oddíl apod.) může tento uchazeč získat až 10 bodů. Podmínkou je razítkované a podepsané potvrzení této organizace (od učitele, trenéra, vedoucího apod.), že dotyčný uchazeč v době podání přihlášky minimálně 2 roky – 5 bodů (popř. minimálně 3 roky – 7 bodů, popř. minimálně 4 a více roků – 10 bodů) aktivně zmíněnou činnost vykonává.
  Body získané za uměleckou, sportovní či jinou zájmovou činnost se sčítají, nejvíce však mohou uchazeči získat za tuto činnost 20 bodů.

Formulář Potvrzení o umělecké, sportovní či jiné zájmové činnosti, které se uchazeč věnuje pod hlavičkou nějaké organizace, najdete v příloze. Každou činnost, které se uchazeč věnuje, je třeba potvrdit samostatným formulářem.

3. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Hodnocení uchazečů bude ukončeno a výsledky přijímacího řízení budou oznámeny  29. 4. 2020 do 12 hod. Přijatý uchazeč nemusí čekat, až dostane písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům (zásilka bude uložena na poště pouze 5 pracovních dnů, poté se považuje za doručenou), seznam přijatých uchazečů zveřejní na webu a vývěsce školy (novela § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona).

Pořadí uchazečů podle přidělených čísel bude zveřejněno na úřední desce u vstupních dveří budovy školy a na webových stránkách školy. Přidělená čísla oznámí sekretariát školy zákonným zástupcům při odevzdání přihlášky, popřípadě jej zašle dopisem.

Ke studiu na čtyřleté studium obor 79-41-K/41 gymnázium bude takto přijato 52 nejlepších uchazečů.

Ke studiu na osmileté studium obor 79-41-K/81 gymnázium bude takto přijato 30 nejlepších uchazečů.

Přijatí uchazeči musí podle platné vyhlášky doložit svůj zájem o studium tak, že odevzdají tzv. zápisový lístek (obdrží jej na své ZŠ) do 10 pracovních dní ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Pokud tak neučiní, rozešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí uchazečům na dalších místech.

4. ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

Proti rozhodnutí o nepřijetí se mohou zákonní zástupci uchazeče odvolat prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Odvolání je nutné řediteli gymnázia doručit až poté, co zákonní zástupci obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou nebo si jej osobně vyzvednou v sekretariátu školy. Lhůta pro podání odvolání je 3 dny od doručení či převzetí rozhodnutí.

Druhé kolo může být vypsáno v případě, že počet přijatých v kole prvním nedosáhne počtu 52, resp. 30 žáků.

Poznámka: 
Škola si vyhrazuje právo změn v návaznosti na aktuální situaci v legislativě. V případě nejasností nás kontaktujte na telefonu 315 727 311 a na mailové adrese: info@dgkralupy.cz.

Předpokládaný počet přijímaných žáků v přijímacím řízení ve školním roce 2019/20:

1 třída osmiletého gymnázia (po 5. třídě – 30 žáků) 
1 třída čtyřletého gymnázia přírodovědně-technické zaměření (po 9. třídě – 26 žáků) 
1 třída čtyřletého gymnázia společenskovědní zaměření (po 9. třídě – 26 žáků) 

Kralupy nad Vltavou, 4. prosince 2020
RNDr. Andrej Plecháček
ředitel školy

Poznámka: 

Ve středu 5. února 2020 od 8 do 12 hodin bude naše škola pořádat den otevřených dveří, v jehož rámci si žáci budou moci vyzkoušet přijímací testy - absolvují „zkoušky nanečisto“. Dále jim také nabídneme účast v hodinách a besedu o studiu na naší škole. Žáci musí být ke zkouškám nanečisto předem přihlášeni přes webový formulář na stránkách naší školy.

Přílohy