Přijímací řízení

Aktuálně

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium na naší škole!

Termíny zkoušek a vydání rozhodnutí jsou již známy a vše se dočtete dále v textu.

V letošním roce prosím věnujte pozornost požadovaným hygienickým podmínkám pro přijímací zkoušky.

Pohyb žáků, spojený s účastí na vykonání přijímací zkoušky se řídí těmito principy:

 • V souladu s pozvánkou či oznámením školy se žák dostaví na zkoušku ve stanovený čas.
 • Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce či oznámení.
 • Před školou je nutno dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení (viz příloha na konci textu).
 • Při vstupu do budovy si každý žák vydezinfikuje ruce.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Přestávku mezi jednotlivými testy budou žáci trávit dle instrukcí učitele. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

 

Web MŠMT k PZ:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

http://dgkralupy.cz/aktualne/informace-msmt-k-prijimacimu-rizeni-a-maturitnim-zkouskam/ 

Informace o přijímacím řízení do prvních ročníků ve školním roce 2019/2020

1. PŘIHLÁŠKY

Podání přihlášek do 1. 3. 2020 osobně do kanceláře Dvořákova gymnázia a SOŠE. Přihlášku musí přinést osobně zákonný zástupce s platným OP v úředních hodinách (8.00–16.00) na adresu:

Dvořákovo gymnázium a SOŠE v Kralupech nad Vltavou
Dvořákovo nám. 800, 
278 53 Kralupy nad Vltavou

a) Přihlášku ke studiu naleznete v příloze na konci textu (XLSX - přihláška má dvě stránky, druhou stránku přihlášky najdete na druhém listu excelového souboru, nebo v PDF) nebo na stránkách Cermatu, MŠMT, popřípadě ji obdrží na ZŠ. Údaje v přihlášce musí být potvrzeny ředitelstvím ZŠ. Potvrzení od lékaře na přihlášku ani výstupní hodnocení nepožadujeme.

Poznámka:
Pokud budete vyplňovat přihlášku do čtyřletého studia, napište do kolonky Obor vzdělání a zaměření, které zaměření uchazeč preferuje. Na naší škole může vybírat ze dvou možností: společenskovědní zaměření (SV) nebo přírodovědně-technické zaměření (PT). Tuto volbu bude moci uchazeč ještě i průběhu prvního ročníku změnit.

b) Kopie diplomů ze soutěží (- viz níže kritéria a bonifikace), je potřeba dodat s přihláškou.
c) Formulář potvrzení o umělecké, sportovní či jiné zájmové činnosti, které se uchazeč věnuje pod hlavičkou nějaké organizace (- viz níže kritéria a bonifikace) rovněž najdete v příloze na konci textu.
d) Současně je třeba také do 1. března doložit vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, pokud se jedná o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

Termín přijímací zkoušky pro čtyřleté gymnázium je pondělí 8. 6. 2020 na škole uvedené na prvním místě v přihlášce.

Termín přijímací zkoušky pro osmileté gymnázium je úterý 9. 6. 2020 na škole uvedené na prvním místě v přihlášce.

Náhradní termín pro všechny obory je 23. 6. 2020.

Zkoušky se konají z českého jazyka a literatury a matematiky v jednom dni, žáci zaznamenávají výsledky na záznamový arch, který se skenuje do Cermatu. Test z ČJ trvá 70 minut, z matematiky 85 minut.

Podrobné informace a pozvánku ke zkoušce obdrží žák 10 pracovních dní před konáním zkoušky.

Všechny výsledky (body) budou zpřístupněny CERMATEM v termínech: v pondělí 15. 6. 2020 pro čtyřleté gymnázium a v úterý 16. 6. 2020 pro osmileté gymnázium.
(Získaný počet bodů bude Cermat posílat na obě školy uvedené na 1. i 2. místě v přihlášce.)

Výsledky zveřejníme v úterý 16. 6. 2020 do 12.00 pro čtyřleté gymnázium a ve středu 17. 6. 2020 do 12.00 pro osmileté gymnázium na vývěsce a webu školy.
Nahlížení do spisu bude možno v úterý 16. 6. 2020 pro čtyřleté gymnázium a ve středu 17. 6. 2020 pro osmileté gymnázium vždy od 14.00 hod. do 17.00 hod. na sekretariátu školy.
Rozhodnutí o nepřijetí se bude vydávat v kanceláři školy 17.  a 18. 6. 2020 pro čtyřleté gymnázium a 18.  a 19. 6. 2020 pro osmileté gymnázium vždy od 8.00 do 16.00 hod.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o výsledku PZ je možné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Odevzdání zápisového lístku do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu po zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů, tedy do 23. 6. 2020 pro čtyřleté gymnázium a 24. 6. 2020 pro osmileté gymnázium. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem). Zápisový lístek vydává příslušná základní škola nebo krajský úřad.

Informace k přijímacímu řízení pro rok 2019 také na www.cermat.cz - tiskopisy přihlášek, organizace jednotné zkoušky, testová zadání k procvičení.

2. KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

V souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji kritéria 1. kola přijímacího řízení pro rok 2020 takto:

a) na osmileté studium 79-41-K/81 gymnázium (všeobecné):

O přijetí uchazeče se rozhodne podle:

 • výsledku jednotné přijímací zkoušky, tj. výsledků didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika 
 • prospěchu ze základní školy 
 • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, např. účast v okresních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěží.

Pořadí uchazečů bude stanoveno takto:

 • Didaktický test z českého jazyka a literatury bude ohodnocen 0–50 body. 
 • Didaktický test z matematiky bude ohodnocen 0–50 body. 
  Testy budou připraveny a zpracovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) - www.cermat.cz (viz odkaz „Jednotná přijímací zkouška 2019"). Na uvedených stránkách získáte veškeré potřebné informace. Testy se budou konat 16. dubna na škole uvedené na prvním místě a 17. dubna na škole uvedené na druhém místě. Všichni uchazeči na ně budou písemně pozváni dopisem nebo emailem.
 • Prospěch ze základní školy bude ohodnocen 0–20 body.
  Pro hodnocení prospěchu ze ZŠ bude přihlédnuto k průměrnému prospěchu z konce 4. ročníku a pololetí 5. ročníku. Uchazeč  za průměr 1,00 získá 20 bodů, za průměr 1,05 získá 19 bodů, za průměr 1,10 získá 18 bodů atd. (tj. za každý o 0,05 horší průměr o jeden bod méně), za průměr 2,00 a horší žádný bod.
 • Za úspěchy ve školních soutěžích ve 4. a 5. třídě mohou uchazeči získat body navíc: 
  v okresním a vyšším kole: za 1. místo 10 bodů, za 2. místo 7 bodů, za 3. místo 5 bodů, za 4. místo, 3 body, za 5. místo 2 body, za 6. místo 1 bod. Body získané v různých soutěžích se sčítají, nejvíce však mohou uchazeči získat za soutěže 20 bodů.

Poznámka:
školními soutěžemi pro uchazeče z pátých tříd rozumíme: 
Matematická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoriáda, Logická olympiáda, Pohár vědy, Bobřík informatiky, soutěž Pangea.

b) na čtyřleté studium obor 79-41-K/41 gymnázium (všeobecné):

O přijetí uchazeče se rozhodne podle:

 • výsledku jednotné přijímací zkoušky, tj. výsledků didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika
 • podle prospěchu ze základní školy
 • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, např. účast v okresních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěží.

Pořadí uchazečů bude stanoveno takto:

 • Didaktický test z českého jazyka bude ohodnocen 0–50 body. 
 • Didaktický test z matematiky bude ohodnocen 0–50 body. 
  Testy budou připraveny a zpracovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) - www.cermat.cz (viz odkaz „Jednotná přijímací zkouška 2019"). Na uvedených stránkách získáte veškeré potřebné informace. Testy se budou konat 14. dubna na škole uvedené na prvním místě a 15. dubna na škole uvedené na druhém místě. Všichni uchazeči na ně budou písemně pozváni dopisem nebo emailem.
 • Prospěch ze základní školy bude ohodnocen 0–50 body. 
  Pro hodnocení prospěchu ze ZŠ bude přihlédnuto k průměrnému prospěchu z konce 8. ročníku a pololetí 9. ročníku. Uchazeč získá za průměr 1,00 - 50 bodů, za průměr 1,02 - 49 bodů, za průměr 1,04 - 48 bodů atd. (tj. za každý o 0,02 horší průměr o jeden bod méně), za průměr 2,00 a horší žádný bod.
 • Za úspěchy ve školních soutěžích v 8. a 9. třídě mohou uchazeči získat body navíc: 
  v okresním a vyšším kole: za 1. místo 10 bodů, za 2. místo 7 bodů, za 3. místo 5 bodů, za 4. místo 3 body, za 5. místo 2 body, za 6. místo 1 bod. Body získané v různých soutěžích se sčítají, nejvíce však mohou uchazeči získat za soutěže 20 bodů.

Poznámka: 
školními soutěžemi pro uchazeče z devátých tříd rozumíme: 
Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, soutěže v cizích jazycích (zařazených MŠMT do soutěží typu A), Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Astronomická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoríáda, Přírodovědný klokan, Mladý Demosthenes, Logická olympiáda, Mladý programátor.

 • Za uměleckou, sportovní či jinou zájmovou činnost, které se uchazeč věnuje pod hlavičkou nějaké organizace (ZUŠ, sportovní oddíl, skautský oddíl apod.) může tento uchazeč získat až 10 bodů. Podmínkou je razítkované a podepsané potvrzení této organizace (od učitele, trenéra, vedoucího apod.), že dotyčný uchazeč v době podání přihlášky minimálně 2 roky – 5 bodů (popř. minimálně 3 roky – 7 bodů, popř. minimálně 4 a více roků – 10 bodů) aktivně zmíněnou činnost vykonává.
  Body získané za uměleckou, sportovní či jinou zájmovou činnost se sčítají, nejvíce však mohou uchazeči získat za tuto činnost 20 bodů.

Formulář Potvrzení o umělecké, sportovní či jiné zájmové činnosti, které se uchazeč věnuje pod hlavičkou nějaké organizace, najdete v příloze. Každou činnost, které se uchazeč věnuje, je třeba potvrdit samostatným formulářem.

3. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Hodnocení uchazečů bude ukončeno a výsledky přijímacího řízení budou oznámeny: v úterý 16. 6. 2020 do 12.00 pro čtyřleté gymnázium a ve středu 17. 6. 2020 do 12.00 pro osmileté gymnázium na vývěsce a webu školy. 

Přijatý uchazeč nemusí čekat, až dostane písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům (zásilka bude uložena na poště pouze 5 pracovních dnů, poté se považuje za doručenou), seznam přijatých uchazečů zveřejní na webu a vývěsce školy (novela § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona).

Pořadí uchazečů podle přidělených čísel bude zveřejněno na úřední desce u vstupních dveří budovy školy a na webových stránkách školy. Přidělená čísla oznámí sekretariát školy zákonným zástupcům při odevzdání přihlášky, popřípadě jej zašle dopisem.

Ke studiu na čtyřleté studium obor 79-41-K/41 gymnázium bude takto přijato 52 nejlepších uchazečů.

Ke studiu na osmileté studium obor 79-41-K/81 gymnázium bude takto přijato 30 nejlepších uchazečů.

Přijatí uchazeči musí podle platné vyhlášky doložit svůj zájem o studium tak, že odevzdají tzv. zápisový lístek (obdrží jej na své ZŠ) do 5 pracovních dní ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Pokud tak neučiní, rozešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí uchazečům na dalších místech.

4. ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

Proti rozhodnutí o nepřijetí se mohou zákonní zástupci uchazeče odvolat prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Odvolání je nutné řediteli gymnázia doručit až poté, co zákonní zástupci obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou nebo si jej osobně vyzvednou v sekretariátu školy. Lhůta pro podání odvolání je 3 dny od doručení či převzetí rozhodnutí.

Druhé kolo může být vypsáno v případě, že počet přijatých v kole prvním nedosáhne počtu 52, resp. 30 žáků.

Poznámka: 
Škola si vyhrazuje právo změn v návaznosti na aktuální situaci v legislativě. V případě nejasností nás kontaktujte na telefonu 315 727 311 a na mailové adrese: info@dgkralupy.cz.

Předpokládaný počet přijímaných žáků v přijímacím řízení ve školním roce 2019/20:

1 třída osmiletého gymnázia (po 5. třídě – 30 žáků) 
1 třída čtyřletého gymnázia přírodovědně-technické zaměření (po 9. třídě – 26 žáků) 
1 třída čtyřletého gymnázia společenskovědní zaměření (po 9. třídě – 26 žáků) 

Kralupy nad Vltavou, 4. prosince 2020
RNDr. Andrej Plecháček
ředitel školy

 

Přílohy