DG Šablony 2017

Dalším projektem, kterého se naše škola aktivně účastní jsou tzv. Šablony pro SŠ v rámci OP VVV (Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007538 ), které škole přinesly něco přes jeden milion korun. Projekt je zaměřen zejména na vzdělávání a spolupráci pedagogů, součástí jsou stáže na jiných školách a zřízení funkce Kariérového poradce. Projekt běží od října 2017 do září 2019.

Pedagogové již v tomto školním roce absolvovali mnoho školení externích, ale i interních zaměřených například na Cizí jazyky, využívání ICT ve výuce, systematický přístup k výuce, nové metody a  spousta jich na ně ještě čeká v dalším roce.

V rámci spolupráce pedagogů se nám podařilo vytvořit Školní akční plán (ŠAP) zaměřený na 9 oblastí intervencí (Kariérové poradenství, Spolupráce škol a firem, Výchova k podnikavosti, Inkluze, Podpora polytechnické výchovy, Celoživotní učení, Podpora ICT, Podpora výuky cizích jazyk, Matematická a čtenářská gramotnost).

Jednou z novinek je tzv. Tandemová výuka, kdy jsou ve třídě přítomni dva pedagogové a současně učí jednu třídu z pohledu svých předmětů - tak vznikly velmi zajímavé výukové celky kombinující například informační technologie a společenské vědy, informační technologie  a výtvarnou výchovu. 

Součástí šablon jsou i konzultace pro žáky, kteří mají z nejrůznějších důvodů (jazykových, sociálních) problémy s učením a díky nim se zlepšily jejich studijní výsledky.

Doufáme, že se všechny tyto změny projeví v pozitivní motivaci žáků ke studiu a v pozitivní motivaci pedagogů k modernímu způsobu provádění našich svěřenců vyučovacím procesem.