Přijímací řízení

Úvodní stránka > Studium > Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení do prvních ročníků ve školním roce 2016/2017

1. Přihlášky

Podání přihlášek do 1. 3. 2017 osobně do kanceláře Dvořákova gymnázia a SOŠE, popř. doporučeným dopisem (ten musí být podán na poště nejpozději 1. 3. 2017) na adresu:

Dvořákovo gymnázium a SOŠE v Kralupech nad Vltavou
Dvořákovo nám. 800,
278 53 Kralupy nad Vltavou

Přihlášku ke studiu může uchazeč stáhnout zde (přihláška má dvě stránky, druhou stránku přihlášky najdete na druhém listu excelového souboru) nebo na stránkách MŠMT, popřípadě ji obdrží na ZŠ. Údaje v přihlášce musí být potvrzeny ředitelstvím ZŠ. Potvrzení od lékaře na přihlášku ani výstupní hodnocení nepožadujeme.

Kopie diplomů ze soutěží (- viz níže kritéria a bonifikace), je potřeba dodat s přihláškou.

Poznámka k vyplnění přihlášky:

Termín školní přijímací zkoušky pro čtyřleté obory (čtyřleté gymnázium a obchodní akademie) je 12. 4. na škole uvedené na prvním místě a 19. 4. na škole uvedené na druhém místě.

Termín školní přijímací zkoušky pro osmileté gymnázium je 18. 4. na škole uvedené na prvním místě a 20. 4. na škole uvedené na druhém místě.

1. náhradní termín pro všechny obory je 11. května a 2. náhradní termín pro všechny obory je 12. května 2017.

2. Kritéria pro přijetí

V souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji kritéria 1. kola přijímacího řízení pro rok 2017 takto:

a) na osmileté studium 79-41-K/81 Gymnázium (všeobecné):
O přijetí uchazeče se rozhodne podle:
 • výsledku jednotné přijímací zkoušky, tj. výsledků didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika 
 • prospěchu ze základní školy 
 • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, např. účast v okresních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěží.

Pořadí uchazečů bude stanoveno takto:

 • didaktický test z českého jazyka a literatury bude ohodnocen 0-50 body 
 • didaktický test z matematiky bude ohodnocen 0-50 body

  Testy budou připraveny a zpracovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) - www.cermat.cz (viz odkaz „Jednotná přijímací zkouška 2017"). Na uvedených stránkách získáte veškeré potřebné informace. Testy se budou konat 18. dubna na škole uvedené na prvním místě a 20. dubna na škole uvedené na druhém místě. Všichni uchazeči na ně budou písemně pozváni dopisem nebo emailem.
 • prospěch ze základní školy bude ohodnocen 0-50 body
  Pro hodnocení prospěchu ze ZŠ bude přihlédnuto k průměrnému prospěchu z konce
  4. ročníku a pololetí 5. ročníku. Uchazeč získá za průměr 1,00 - 50 bodů, za průměr 1,02 - 49 bodů, za průměr 1,04 - 48 bodů atd. (tj. za každý o 0,02 horší průměr o jeden bod méně), za průměr 2,00 a horší žádný bod.
 • za úspěchy ve školních soutěžích ve 4. a 5. třídě mohou uchazeči získat body navíc:
  v okresním a vyšším kole: za 1. místo 10 bodů, za 2. místo 7 bodů, za 3. místo 5 bodů, za 4. místo, 3 body, za 5. místo 2 body, za 6. místo 1 bod. Body získané v různých soutěžích se sčítají.

Poznámka:
školními soutěžemi pro uchazeče z pátých tříd rozumíme:
Matematická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoriáda, Logická olympiáda, Mladý programátor.

b) na čtyřleté studium obor 79-41-K/41 Gymnázium (všeobecné):

O přijetí uchazeče se rozhodne podle:

 • výsledku jednotné přijímací zkoušky, tj. výsledků didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika
 • podle prospěchu ze základní školy
 • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, např. účast v okresních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěží.

Pořadí uchazečů bude stanoveno takto:

 • didaktický test z českého jazyka bude ohodnocen 0-50 body 
 • didaktický test z matematiky bude ohodnocen 0-50 body 

  Testy budou připraveny a zpracovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) - www.cermat.cz (viz odkaz „Jednotná přijímací zkouška 2017"). Na uvedených stránkách získáte veškeré potřebné informace. Testy se budou konat 12. dubna na škole uvedené na prvním místě a 19. dubna na škole uvedené na druhém místě. Všichni uchazeči na ně budou písemně pozváni dopisem nebo emailem.

 • prospěch ze základní školy bude ohodnocen 0-50 body
  Pro hodnocení prospěchu ze ZŠ bude přihlédnuto k průměrnému prospěchu z konce 8. ročníku a pololetí 9. ročníku. Uchazeč získá za průměr 1,00 - 50 bodů, za průměr 1,02 - 49 bodů, za průměr 1,04 - 48 bodů atd. (tj. za každý o 0,02 horší průměr o jeden bod méně), za průměr 2,00 a horší žádný bod.
 • za úspěchy ve školních soutěžích v 8. a 9. třídě mohou uchazeči získat body navíc:
  v okresním a vyšším kole: za 1. místo 10 bodů, za 2. místo 7 bodů, za 3. místo 5 bodů, za 4. místo 3 body, za 5. místo 2 body, za 6. místo 1 bod. Body získané v různých soutěžích se sčítají.

Poznámka:
školními soutěžemi pro uchazeče z devátých tříd rozumíme:
Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, soutěže v cizích jazycích (zařazených MŠMT do soutěží typu A), Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Astronomická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoríáda, Přírodovědný klokan, Mladý Demosthenes, Logická olympiáda, Mladý programátor.

 

c) na čtyřleté studium obor 63-41-M/02 - Obchodní akademie:

O přijetí uchazeče se rozhodne podle:

 • výsledku jednotné přijímací zkoušky, tj. výsledků didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika 
 • prospěchu ze základní školy 
 • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, např. účast v okresních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěží.

Pořadí uchazečů bude stanoveno takto:

 • didaktický test z českého jazyka bude ohodnocen 0-50 body 
 • didaktický test z matematiky bude ohodnocen 0-50 body

  Testy budou připraveny a zpracovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) - www.cermat.cz (viz odkaz „Jednotná přijímací zkouška 2017"). Na uvedených stránkách získáte veškeré potřebné informace. Testy se budou konat 12. dubna na škole uvedené na prvním místě a 19. dubna na škole uvedené na druhém místě. Všichni uchazeči na ně budou písemně pozváni dopisem nebo emailem.
 • prospěch ze základní školy bude ohodnocen 0-50 body
  Pro hodnocení prospěchu ze ZŠ bude přihlédnuto k průměrnému prospěchu z konce 8. ročníku a pololetí 9. ročníku. Uchazeč získá za průměr 1,00 - 50 bodů, za průměr 1,02 - 49 bodů, za průměr 1,04 - 48 bodů atd. (tj. za každý o 0,02 horší průměr o jeden bod méně), za průměr 2,00 a horší žádný bod.
 • za úspěchy ve školních soutěžích v 8. a 9. třídě mohou uchazeči získat body navíc:
  v okresním a vyšším kole: za 1. místo 10 bodů, za 2. místo 7 bodů, za 3. místo 5 bodů, za 4. místo 3 body, za 5. místo 2 body, za 6. místo 1 bod. Body získané v různých soutěžích se sčítají.

Poznámka:
školními soutěžemi pro uchazeče z devátých tříd rozumíme:
Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, soutěže v cizích jazycích (zařazených MŠMT do soutěží typu A), Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Astronomická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoríáda, Přírodovědný klokan, Mladý Demosthenes, Logická olympiáda, Mladý programátor.

 

3. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Hodnocení uchazečů bude ukončeno a výsledky přijímacího řízení budou oznámeny 2. května. Přijatý uchazeč nemusí čekat, až dostane písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům (zásilka bude uložena na poště pouze 5 pracovních dnů, poté se považuje za doručenou), seznam přijatých uchazečů zveřejní (novela § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona).

Pořadí uchazečů podle přidělených čísel bude zveřejněno na úřední desce u vstupních dveří budovy školy a na webových stránkách školy. Přidělená čísla oznámí sekretariát školy zákonným zástupcům při odevzdání přihlášky, popřípadě jej zašle dopisem.

Ke studiu bude takto přijato 30 nejlepších uchazečů.

Přijatí uchazeči musí podle platné vyhlášky doložit svůj zájem o studium tak, že odevzdají tzv. zápisový lístek (obdrží jej na své ZŠ) do 10 pracovních dní ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Pokud tak neučiní, rozešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí uchazečům na dalších místech.

4. Odvolací řízení

Proti rozhodnutí o nepřijetí se mohou zákonní zástupci uchazeče odvolat prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Odvolání je nutné řediteli gymnázia doručit až poté, co zákonní zástupci obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou nebo si jej osobně vyzvednou v sekretariátu školy. Lhůta pro podání odvolání je 3 dny od doručení či převzetí rozhodnutí.

Druhé kolo může být vypsáno v případě, že počet přijatých v kole prvním nedosáhne počtu 30 studentů.

Poznámka:
Škola si vyhrazuje právo změn v návaznosti na aktuální situaci v legislativě. V případě nejasností nás kontaktujte na telefonu 315 727 311 a na mailové adrese: info@dgkralupy.cz.

Předpokládaný počet přijímaných žáků v přijímacím řízení ve školním roce 2016/17:

1 třída osmiletého gymnázia (po 5. třídě - 30 žáků)
1 třída čtyřletého gymnázia (po 9. třídě - 30 žáků)
1 třída obchodní akademie (po 9. třídě - 30 žáků)

Kralupy nad Vltavou, 27. ledna 2017
RNDr. Andrej Plecháček
ředitel školy

Poznámka:
Ve středu 8. února od 8 do 12 hodin bude naše škola pořádat již třetí den otevřených dveří v tomto školním roce, v jehož rámci si žáci budou moci vyzkoušet ilustrační přijímací testy - absolvují zkoušky nanečisto. Dále jim také nabídneme účast v hodinách a besedu o studiu na naší škole. Žáci musí být ke zkouškám nanečisto předběžně přihlášeni přes webovou aplikaci na stránkách naší školy.