Přijímací řízení

Úvodní stránka > Studium > Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení do prvních ročníků ve školním roce 2015/2016

 

Informace o 1. kole přijímacího řízení 

1. Přihlášky

Podání přihlášek do 15. 3. 2016 osobně do kanceláře Dvořákova gymnázia a SOŠE, popř. doporučeným dopisem na adresu:
Dvořákovo gymnázium a SOŠE v Kralupech nad Vltavou
Dvořákovo nám. 800,
278 53 Kralupy nad Vltavou

Přihlášku ke studiu může uchazeč stáhnout zde (viz poznámka k vyplnění přihlášky za tímto odstavcem) nebo na stránkách MŠMT, popřípadě ji obdrží na ZŠ. Údaje v přihlášce musí být potvrzeny ředitelstvím ZŠ. Potvrzení od lékaře na přihlášku ani výstupní hodnocení nepožadujeme. Kopie diplomů ze soutěží (- viz níže kritéria a bonifikace), je potřeba dodat s přihláškou.

Poznámka k vyplnění přihlášky: termín přijímací zkoušky v přihlášce nevyplňujte, datum testování je 15. dubna 2016 pro čtyřleté gymnázium a obchodní akademii, 18. dubna 2016 pro osmileté gymnázium.  

2. Kritéria pro přijetí

V souladu s § 13 zákona 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji kritéria 1. kola přijímacího řízení pro rok 2016 takto: 

a) na osmileté studium 79-41-K/81 Gymnázium (všeobecné):

O přijetí uchazeče se rozhodne podle:

 • výsledku jednotných testů z matematiky a českého jazyka v rámci pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)
 • prospěchu ze základní školy 
 • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, např. účast v okresních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěží.
Pořadí uchazečů bude stanoveno takto:
 • test z českého jazyka bude ohodnocen 0-50 body 
 • test z matematiky bude ohodnocen 0-50 body 
Testy budou připraveny a zpracovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) - www.cermat.cz  (viz odkaz „Přijímací řízení SŠ 2016"). Na uvedených stránkách získáte veškeré potřebné informace. Testy se budou konat 18. dubna 2016. Všichni uchazeči na ně budou písemně pozváni dopisem nebo emailem.

 • prospěch ze základní školy bude ohodnocen 0-50 body 
Pro hodnocení prospěchu ze ZŠ bude přihlédnuto k průměrnému prospěchu z konce 4. ročníku a pololetí 5. ročníku. Uchazeč získá za průměr 1,00 - 50 bodů, za průměr horší než 2,00 žádný bod. 
 • za úspěchy ve školních soutěžích ve 4. a 5. třídě mohou uchazeči získat body navíc:
  v okresním a vyšším kole: za 1. místo 10 bodů, za 2. místo 7 bodů, za 3. místo 5 bodů, za 4. místo 3 body, za 5. místo 2 body, za 6. místo 1 bod. Body získané v různých soutěžích se sčítají.
  Poznámka: 
  školními soutěžemi pro uchazeče z pátých tříd rozumíme: Matematická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoriáda, Bobřík informatiky, Logická olympiáda, Mladý programátor.

b) na čtyřleté studium obor 79-41-K/41 Gymnázium (všeobecné)

O přijetí uchazeče se rozhodne podle:

 • výsledku jednotných testů z matematiky a českého jazyka v rámci pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)
 • prospěchu ze základní školy 
 • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, např. účast v okresních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěží.
Pořadí uchazečů bude stanoveno takto:
 • test z českého jazyka bude ohodnocen 0-50 body 
 • test z matematiky bude ohodnocen 0-50 body 
  Testy budou připraveny a zpracovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) - www.cermat.cz   (viz odkaz „Přijímací řízení SŠ 2016"). Na uvedených stránkách získáte veškeré potřebné informace. Testy se budou konat 15. dubna 2016. Všichni uchazeči na ně budou písemně pozváni dopisem nebo emailem.
 • prospěch ze základní školy bude ohodnocen 0-50 body
  Pro hodnocení prospěchu ze ZŠ bude přihlédnuto k průměrnému prospěchu z konce 8. ročníku a pololetí 9. ročníku. Uchazeč získá za průměr 1,00 - 50 bodů, za průměr horší než 2,00 žádný bod. 
 • za úspěchy ve školních soutěžích ve 8. a 9. třídě mohou uchazeči získat body navíc: 
  v okresním a vyšším kole: za 1. místo 10 bodů, za 2. místo 7 bodů, za 3. místo 5 bodů, za 4. místo 3 body, za 5. místo 2 body, za 6. místo 1 bod. Body získané v různých soutěžích se sčítají.
  Poznámka: 
  školními soutěžemi pro uchazeče z devátých tříd rozumíme:
  Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, soutěže v cizích jazycích (zařazených MŠMT do soutěží typu A), Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Astronomická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoríáda, Přírodovědný klokan, Bobřík informatiky, Mladý Demosthenes, Logická olympiáda, Mladý programátor.


c) na čtyřleté studium obor 63-41-M/02 - Obchodní akademie:

O přijetí uchazeče se rozhodne podle:

 • podle prospěchu ze základní školy 
 • povinnou součástí přijímacího řízení je napsání testů z matematiky a českého jazyka v rámci pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou. 
  Testy budou připraveny a zpracovány v rámci pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) - www.cermat.cz   (viz odkaz „Přijímací řízení SŠ 2016"). Na uvedených stránkách získáte veškeré potřebné informace. Testy se budou konat 15. dubna 2016. Všichni uchazeči na ně budou písemně pozváni dopisem nebo emailem.

Pořadí uchazečů bude stanoveno takto:

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle průměru všech známek na vysvědčení z konce 8. ročníku a pololetí 9. ročníku.

V případě naprosto stejného prospěchuvíce žáků určí pořadí výsledek testů z matematiky a českého jazyka - viz poznámka o testech Cermatu a pokusném ověřování organizace přijímacího řízení.

3. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Hodnocení uchazečů bude ukončeno a výsledky přijímacího řízení budou oznámeny 22. dubna 2016. Přijatý uchazeč nemusí čekat, až dostane písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům (zásilka bude uložena na poště pouze 5 pracovních dnů, poté se považuje za doručenou), seznam přijatých uchazečů zveřejní (novela § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona).

Pořadí uchazečů podle přidělených čísel bude zveřejněno na úřední desce u vstupních dveří budovy školy a na webových stránkách školy. Přidělená čísla oznámí sekretariát školy zákonným zástupcům při odevzdání přihlášky, popřípadě jej zašle dopisem.
Ke studiu bude takto přijato 30 nejlepších uchazečů.
Přijatí uchazeči musí podle platné vyhlášky doložit svůj zájem o studium tak, že odevzdají tzv. zápisový lístek (obdrží jej na své ZŠ) do 10 pracovních dní ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Pokud tak neučiní, rozešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí uchazečům na dalších místech.

4. Odvolací řízení

Proti rozhodnutí o nepřijetí se mohou zákonní zástupci uchazeče odvolat prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Odvolání je nutné řediteli gymnázia doručit až poté, co zákonní zástupci obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou nebo si jej osobně vyzvednou v sekretariátu školy. Lhůta pro podání odvolání je 3 dny od doručení či převzetí rozhodnutí.
Druhé kolo může být vypsáno v případě, že počet přijatých v kole prvním nedosáhne počtu 30 studentů. Informace o případném vypsání druhého kola přijímacího řízení bude zveřejněna na webových stránkách školy.

Poznámka:
Škola si vyhrazuje právo změn v návaznosti na aktuální situaci v legislativě. V případě nejasností nás kontaktujte na telefonu 315 727 311 a na mailové adrese: info@dgkralupy.cz

Předpokládaný počet přijímaných žáků v přijímacím řízení ve školním roce 2015/16:
1 třída osmiletého gymnázia (po 5. třídě - 30 žáků)
1 třída čtyřletého gymnázia (po 9. třídě - 30 žáků)
1 třída obchodní akademie (po 9. třídě - 30 žáků)

Kralupy nad Vltavou, 27. ledna 2016

RNDr. Andrej Plecháček
ředitel školy

Poznámka:

Ve středu 17. února 2016 od 8 do 12 hodin bude naše škola pořádat již třetí den otevřených dveří v tomto školním roce, v jehož rámci si žáci budou moci vyzkoušet ilustrační přijímací testy - absolvují zkoušky nanečisto.
Dále jim také nabídneme prohlídku školy, účast v hodinách a besedu o studiu na naší škole.
Rodiče žáků, kteří se budou chtít této důležité akce zúčastnit, prosíme, aby uvolnili své děti v tento den na celé dopoledne z vyučování.